ZX-ART
Режим Gigascreen: Mix
Палитра: Pulsar
Бордюр: ON
Режим скрытых пикселей: OFF

Info Guide #12

Название: Info Guide #12
Официальный статус: Нет информации
Файл: Скачать Info+Guide+%2312.zip IG12.ZIP
Добавлено: diver, 01.01.2018 22:44
Играть онлайн:
IG12.ZIP 16777215ceb611473d229021d3d4469379a66701
3dengine 41477a41a3b9cab3de25b730366ef29314
test.scl 592989b02bf1ef1bd85dc155314bc2d3304a
boot.B 25647d2cd3102d922411e97e6afad4d5f9e
code.C 5427855cc19486355bdee20fa0d7aa9de96c
test.tap 556776a7c90ce74a77040c0483dcf4cd1e50
test.B 90e6b7bd9f4c13aaa48f41cceac3d5caec
test.C 54270bbf202e4689e90323e547b9d599ba56
drawfaces.asm 13590a263c9b4563d5d1e28abcef8efc11195
floor.asm 1346027c0a70374db503d88f9ff076cb5ecbc
drawedges.asm 8402b1cf1e86986a3ec694b62597ac5cd40c
visibility.asm 6731f7e176d7e7fa776caf85541cb7a4e8c0
main.asm 219438a052fe2b2390fccc84c18061121752c
sortobj.asm 7950a424c25cb0daad9acfcbb1446fc516bf
rotate.asm 822249dcb0aaca123425bbb7177dfd1186f8
rotmatrix.asm 9612d98a1a6c00784af1d91f923b88c1ec61
script.asm 114728e5f26fcb6fb676b17ea7faaa034496
rotmodel.asm 7288a4eec35d1f4fbe5c3bea03f56bcd203a
rotobj.asm 58432a2a80ea4bc997f9c769af47a5748615
3dmodel.asm 11240525de68462a25ebef4b9ae8af279778d
depkmain.asm 2709e86df4da242d975fe158b35f63bf484
display.asm 2470ece5ca1490c12aeca952221aa26bba44
sindiv2 25612a10c73a7f3d329942b3ab3c9d8c0a8
sin 25695a98eeca48ffa71d0848cb5278921b7
sin.sna 13110372fcdf65b12bde4747bb10111e98b110
sineeven 128ebf1b511f250f5446dcb63997734b72a
sineeven.sna 13110347d6bca3cfb81d392d781b505d423cef
sines 642ad4679edec0a7cf399d6b01d6375a36
sines.sna 131103471b7a8ddf8bff94f0f8a1b114889a44
atan2_32 102448632d27bc47762c2bde095bc3cc6f96
atan2_32.sna 131103bdaf05dead52dbc882e87e628c7ed088
atan2 2561ba0058e239328c790451381b7ae21c5
atan2.sna 1311038d837916ded79f657b90c2ccf5c67079
compiletap.bat 379b7d77d248bb007c92e76d22afc5c6afd
compile.bat 314e3d6018508d5732ee7bcc20adb334574
COS.$C! 25625077128bb72ccad3d56366a520a79a0
megaLZunpack.asm 26485538e72773378133e44c0b8d9626db3b
BOOT.$B 273df216d11d272e9c048837dd7d39c2bb4
code.bin 54270bbf202e4689e90323e547b9d599ba56
betadisk 418fc92df7e132debf0f4c3fe72e49344e
Cmp_CAS_1986_1987.xls 71168cf962d475f74e1171d807f6fad01d667
ROMs-CAS.zip 3845656e7179e90592283c8a3042a89798507
CAS-1986-16K.BIN 16384a9c663edb93d07478a17049bdf195ac7
CAS-1986-DECOD.BIN 8192ebd241be6140979ab50230742aada8b6
CAS-1986-EPROM.BIN 819288b011f8362e78baa591c11def96e62b
CAS-1987-16K.BIN 16384055a0038cdc1f30c9476aff25bd1f76b
CAS-1987-DECOD.BIN 81928ffb1b21269c27cbfadb7bc1c8d90e37
CAS-1987-EPROM.BIN 819266eaf1bd5e0f941def3d4751ac7724b9
Sobre as ROMs da CAS.txt 20841f956339bf9445332d475a7c3420bc79
CAS-1986-16K-DecodedBin_1.0.asm 621497f23a4cce2ee7a67308498c5180d62d07
evosdkscroll 456bc0085524e951efb73c4091b6c7c396
mem_test.7z 53234221efac21e08a7cdafdb68b2f0940bf6
mars 379024993a912691e18bdb6dadbd57d7a8
mkmars 3927f3b224f3544beb5d0e906290db2325
dists.dat 32d6fa88433502afb92c3410038eaeb821
tscalesinx.dat 40964d3dfe2c6dcac938f0f661f858a61a13
tsinx.dat 256163a03ccff753068792674cc68902a7f
tsiny.dat 256f1daa35f5eab2be10a47e77c07a3dc20
Unit1.dcu 11359d8e2825577cbecb47c66bb23d5296fdf
Unit1.pas 95757321b26f9dff1321d5ca94f6ba2ca6a2
Unit1.ddp 5157f2b3b109407d3960a67d63f233edca
tsinx2.dat 256fb69d9545bdac2b31b607c196aa91353
Unit1.dfm 727cf1f6e7c4b429f006ee7d92b9293f81b
Project1.cfg 3869596f3cc7a2ce6ffefae3ad776318518
Project1.dof 109740b1fdd22f78ecc097ae5871743f4769
Project1.dpr 188a863a3a775d3838118bf934fca5bf696
Project1.res 8760449e63e988a4abab210048b5717d71c
testmars44.scl 6697e48bc26754f126bc9fb82e47cb370f61
boot.B 256d472a3bee181e5669235c0ae6f142205
code.C 6166d99419a10b6a912a70672709a1826129
main.asm 135178794008d1d8d345a8e93a8332564aac4
testmars.scl 6185ff11d6db6d753fa0ce4bee8bbe6ab156
boot.B 25636e3c2c76ec228dd59edf39a508c8015
code.C 5874dcf76608c620026ff9fbfec3b508cd76
test.scl 669797b484468b98a9f89e9d3ff0df46b286
boot.B 25603d4177edcbe62bb05a4546aafd45474
code.C 6166d99419a10b6a912a70672709a1826129
c2p_4x4_init.asm 1200325ce1a8191d7edbccb37e0715a9ce124
c2p_4x2.asm 1948f9ce3012ab90cbe1b116503811e4ca06
c2p_4x2_init.asm 42986fef469daa85244c00a6063ce8104676
c2p_4x4.asm 5915e3b458011d779734dab66b21abde810
c2p_color.asm 341521444428ef3c972f19bd3b35712396d2
c2p_singlebyte_cls.asm 272a717c4251c350d72cef2799a06bd79aa
c2p_color_init.asm 104641d21ed27c252ce738eb01ad5d2c99ee3
compile.bat 35084cda11be2bcc8b23750cf9bee8609ef
testmusic.pt3 39883b69a8035f02781d7dfda3636c57cc67
depkmain.asm 445394d0824c404e1aa35eac174354391e4
compiletap.bat 32393a1135a48685b224b772fb2d5c5d66c
run.bat 4900ecc6ddff8caf684be088dc2d9e9d75
pt3play.asm 20568644e61e366c9cfadf2ac975b66a3f887
COS.$C! 25625077128bb72ccad3d56366a520a79a0
megaLZunpack.asm 26485538e72773378133e44c0b8d9626db3b
BOOT.$B 273df216d11d272e9c048837dd7d39c2bb4
oldpapers 42d1527617d58475a364bed2d560395758
1991 ¬áαΓá ÉæöæÉ, Φα¿ΣΓ 7x5.JPG 440848b51f15362ee3377890ec1530f0ed1521
1991-1992 «αÑú«¡ß¬á∩ Γα«»á, Φα¿ΣΓ 3x3.JPG 402823f1bcb32876dd707f73e3cd159a4556e8
1992 úαáΣ¿τÑ߬¿⌐ αÑñá¬Γ«α α¿ßπεΘá∩ Γ«τ¬á.JPG 429021d93808071e71635a6d852845f377591c
1992-1993 éαπ¡úѽ∞, ¼π½∞Γ¿¬ »« ¬¡¿úÑ ä¿á½Ñ¬Γδ üÑ⌐ß¿¬á, ¼π½∞Γ¿¬ »α« ¬Ñú½ε.JPG 320487eb2059649b5ff9b3307a82f856dbae97
1993 ¬á¬«⌐-Γ« 󺽫¼ ¬«ñá, ¡á «í«α«ΓÑ α«º«óδ⌐ ¬«Γ.JPG 336477fc84209880715414ea62ca5e3893a61f
1994 Supercode ß»¿ß«¬ »α«µÑñπα.JPG 52273898620dca9c9d0cd676732c86f26d31bc
1994 απß¿Σ¿¬áµ¿∩ Masterfile, «Γѵ, ºÑ½±¡á∩ απτ¬á, »«ºñ¡ÑÑ ñ«íáó½Ñ¡ animator ¡á áßßѼí½ÑαÑ (¼ÑΓ¬¿ ß á 4672341a28ec7287973992229458cd0fa89309
1994-1995 Mad Zombie, 51P, ß»αá⌐Γ ¼Ñαµá¡¿Ñ¼, Jet Set Willy, Mario, Bystrov&üδßΓα«ó, 3D ½áí¿α¿¡Γ ¡á í 4673645ccfca374e27c16fd4bd84113f094081
1995 Lemmings.jpg 157445111547aafc1242f914e794b732baa95d
1995 Painter v1.1 (ROT.TO, VERT.TO), Φα¿ΣΓ 3x4, »«ºñ¡ÑÑ ñ«íáó½Ñ¡ ó¿ñÑ«αѪ¿¼ ºá¼δ¬á¡¿Ñ¼ ¿ »α«úαá¼¼á ñ 48190071628a99d0fac492512aaa76b2fa19b7
1995 ¿ñÑ∩ ¡«ó«ú« Animator, ZX Paintbrush, á¡á½«ú Supercode ¡Ñ«íδτ¡δ⌐ ß»¿ß«¬, τᡬ¿, ß¬α«½½ »«ñ 45, ¬ 4418296cc059043142043cde24d568833ff14d
1995 πóѽ¿τÑ¡¿Ñ αáºαÑΦÑ¡¿∩ ¡á í«αñÑαÑ, Φα¿ΣΓ ó 3 µóÑΓá_¡«óδ⌐ αẼÑα.JPG 4880789ea65cedb25448d6e13b6a518daf4242
1995 τᡬ¿, Prince of Persia, ß¬α«½½ Γਪ«½«αá, CJ in USA, »áαΓ¿∩ ó Φáσ¼áΓδ.JPG 48141724843551740814eec83689df94fc1a6f
1996 τᡬ¿, «íπτÑ¡¿Ñ áßßѼí½Ñαπ ñ½∩ âá½¿Φ¡¿¬«óá.JPG 546096fa0d0af83ccf92b642fffc77df34e6ee
paletteeffects 47c8e8abda917144bad1f5861d4d4a8bdd
nomad_outro.png 65896a479ad2a77a195b09429cfa5405a5d6
sonic_sample.gif 92658cc2f59460c4db77b985486b4af727a2f
samizdat 41f22578769db3885cb6190fa82f500590
1987 Åα«úαá¼¼¿α«óá¡¿Ñ ¡á ∩ºδ¬Ñ üÑ⌐ß¿¬ 101726aeb2dc525a78c1e3365c6f130bad2
0.JPG 229335af5b10e159b20317af2d68a68d6fd135
68.JPG 43992119c3f5809971d62c432e89a75535df54
1988 î«ß¬óá - üÑ⌐ß¿¬ ¿ »α«úαá¼¼¿α«óá¡¿Ñ ó ¼áΦ¿¡¡δσ ¬«ñáσ 1336a856ec3c1cece0daef17a0313b0830a
0.JPG 21693073f41dc9ff2142d57e7c89c834f15e77
1.JPG 324787883145f5f81cb593c098b293d4d7d92d
2.JPG 391482bf0dce3970bb378ca5d95a2997206cd1
45.JPG 29320769091969edbacc529be4a421c0afabe4
1990 î«ß¬óá ìÆè ê¡Σ«α¬«¼ - ÅÑαóδÑ Φáú¿ ó ¼áΦ¿¡¡«¼ ¬«ñÑ Z-80 (Γα±σΓ«¼¡¿¬) 15539711f36fa894e8b5a5d8c2f72079b38
1-0.JPG 2242827a23b7b1a2e2bde606e3f024a10527c7
1-cover.JPG 2718612666ba6450ab9236e05de26d4547cd4d
1992¿ε½∞ î«ß¬óá - ¬áΓὫú îÅ îáßß¿ó 944959ee63ad68395f5b39dd9a7f13fa75
1.JPG 37595344bfe84df99482e1f9716df942fef33f
2.JPG 365673d444105619f4755086b7cd52731b8bb7
3.JPG 4060028664dc5344326a180e605bab230b20b4
4.JPG 39447452519ab78876b04f01d7af27f8c9de35
5.JPG 405526a25e71654985c38144e8b686a5a5a307
6.JPG 37300379052e002f53b3c90085835e218d2ddf
7.JPG 3996482d56dd62f5283d8c5841536ea588671a
8.JPG 3668685f40bd409477eae1f2522ba9c756e84f
1993¼áαΓ î«ß¬óá - »αá⌐ß-½¿ßΓ îÅ îáßß¿ó éÑñ¼ÑñÑ¡¬« ₧α¿⌐ êóá¡«ó¿τ 14863575f13fd835d393bb3969a1a34b5c9
IMG_0289.JPG 124375ecf7cf5944f0ce052ec1f58621093b07
IMG_0290.JPG 113790b9311bc453066cee8bfeef55b7f14bbd
1994 èαáß¡«∩α߬ - Γ«αú«óδ⌐ ßΓÑ¡ñ vBv 94c7f9dbbb72dabb46b9c9287b8dc2836f
20150615 ZX Spectrum Θ¿Γ ñ½∩ íὬ¿ 03.jpg 3744608597a37ceb17e93a9efcd4295ea1f4557
vbv.txt 8841063c32f442a22df00ec29a3b530ae77d
1990 Layout.JPG 226803bde9b4e9d2372f80f35997c46865d12e
1990 æóÑαñ½«ó߬ ꡪѡÑα¡«-ΓÑσ¡¿τÑ߬«Ñ íεα« - ôΓ¿½¿Γδ Å¿ΓÑαá ì«αΓ«¡á.JPG 189368bdd54f2dc1f2aa07a531431581199680
1991 ZS ¿º¡πΓα¿.JPG 2568674441f2bdc48c20e6cd45a0818f09a233
1991 îÆè 諼»á¡∞«¡ - BASIC.JPG 2515463d094ad93b083812b3f4c62346814585
1995 ¡á¬½Ñ⌐¬¿ ¡á ñ¿ß¬ Digital Studio.JPG 1178422b9e66ab4c3adafe3ce18b883197b55a
ZX-Spectrum-1-Bit-Routines-master 6692de5ad4c28b4e686a36b121aabc6783
LICENSE 1270420ba0c2c81ffba1f4e182b7e99e95e1
README.md 113b8904dab5d48c73010cc094c73a5028f
anteater 41dd0a598c63364c030fbef2d968daec35
anteat.tap 751dea17c0ae2da84decdb8d4d189ef31e0
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 66338ae217aecc3dbf81d1306809d7e4334
compile.bat 1155755fd239e98a873939dbbd7ff5c9d59
compile.sh 220f72b635f2f264526fc1798f8ff440df8
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 413646bd650747e66239a1205e7675928825
music.asm 1994dd267c4ba167907fe519b18f5d65310d
music.xm 39217f90dc97ecd44d07ba163cff0c00cefd8
readme.txt 2132a8d74ea808a36289cc4af25957f6a3bc
xm2ant.pl 10681635b7664904c1efc39fbca53811126bb
beepertoy 42353136a3362eac7ca3b792e2c67b3db4
compile.sh 247ea7ac022b6f3e4cd89e9e22c315221f4
loader.bas 85d9f2d33f2d58eb7c58c8b6d8e1a1319c
main.asm 842680a67bb4dafa6c0b667d923c924487bf0
music.asm 274494337286fccf213ee70c7c903be39df96
readme.txt 115048cfd725b449b806e6c38d805953cd640
samples.asm 39312ebf20b9ed234e7496e652cb38113c5
samples 40cd6847174a1e1b4bef2825e2b4f4303c
ice-v4.asm 646b9bb2b5d63e7a408e003fbf14ebdf29
ice2-v4.asm 64bc06239ccab4c220afa98a31e5fe226b
kick-v1.asm 5828988ff9f7d8239594f621ef0102776b5
kick-v2.asm 5823a535a73b3dbc7d55b2a7bbed8f3f06e
kick-v3.asm 5829a38096b0bdc050e4a2c8b34466a8ff0
kick-v4.asm 582cdbf748faaff5aac60abba8f281c6a0c
phat-v2.asm 1096214580a07171a9429f7fa2c53722d705
phat-v4.asm 10961aa2e93d7068e69c47b74fcee922f0ae
phat2-v4.asm 1094ea360568441c71f76e302707071e2c65
phat3-v3.asm 1096445554163a2f3999361659f4fb807704
saw-v3.asm 109549adbc8ea10d58fa7384f8bef031a89f
saw-v4.asm 44c342e9e7eefc8725c6e4a22485701e9a
saw-v5.asm 5314eb0ede4da08e001df3978acb59c566
sawv4.asm 36cbe61271b69a9c4f4d44f4ae73ab2549
sine-v5.asm 822af09bf9e3fe72c5e470ef6124abe4be8
sq12-v4.asm 196bba79dc62e8d721f3249160ff33ae94
sq25-v1.asm 174f2657236374774957b5bdfbde5f9d8d
sq25-v2.asm 17e42535432261c6abe71be8b39dee5d17
sq25-v3.asm 17ff3fd211328f78d70ae8aed2d38383cb
sq25-v4.asm 177b88ab97f7fe8cbe36acfe6a300fcc5e
sq50-v1.asm 5821e4126b1bbb927ee7a2cf4b845730ae2
sq50-v2.asm 58239659a40f8902a420c448158445f67db
sq50-v3.asm 5827a459f040c10516b8a4d1b06f224f981
sq50-v4.asm 582550df30582318c40a5160d9daa70586d
sq50v4.asm 20a7ba4a8904cacfcc5c8a57d66d554708
tri-v2.asm 64677112063de4339892b54409d32f43201
tri-v4.asm 6571f3712e94a4b4093db2cf5309849a6d1
tri-v5.asm 904a54b2e797434bffa751794a8d46e97b
whitenoise-v1.asm 5766e3a605c367dfc66e5eb9176eb303320
whitenoise-v2.asm 576414b91cffee12495128218f7754c621f
whitenoise-v3.asm 576768e90b86eac99bc9495a32ed5390502
whitenoise-v4.asm 576d6929c774e0d6eb5932b59215e99262d
zmakebas.c 431993cb884a3500596b79f94594937e25917
beepertoy-v01-test.tap 18155b8d40cc2bdfd5f7d4558d8687cf281d0
.B 1147cd6d82dbcf7b639a3b189222a6141d5
main.tap.C 179919068b4278d621a6923a40ff70f03e5a2
loader.tap 139cb97b70cb3f7dec18ed0c069b511501f
.B 1147cd6d82dbcf7b639a3b189222a6141d5
betaphase 4238a658f25481ec23bf49f72a9c9154f9
compile.sh 234ca341185bbb92d1c1c0b7c3e81d87381
equates.h 1484665d671905e24002a6414404ea131a1d
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 43076aa1635631e5e4a54847d056cacab0e1
music.asm 986803b0f57e50ef3c45d731f04b9f62fdd9
bm-1 3786ff10cbef00ea84cfd0300094e5cde1
compile.sh 236a35b7dad4fde37e1b8c1f6a18c247ff5
equates.h 1337a6bb778df3c33a152dd6f20b789acb65
examples 41a61df5cbdd78b021b764a7f4a619a1c8
demo.tap 6809ace5b472b07ce5a85897005bd5b20432
.B 107fd197c179c99b5d86c84d9c9d8ba7472
main.tap.C 6652ae4bf2b835b3d675c8ba6949a0b892c8
music-commented_example.asm 4048da0c9bbf88a1d4604cc87e19e662ce6b
music-demosong.asm 392741747f4fe9d39756bcf6f33dda7884090
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 5418e4932236824d205e5a9c6a86706c7f21
music.asm 4048da0c9bbf88a1d4604cc87e19e662ce6b
patches.h 2495e3600545b4da5b5f5f80b532b97ef2e5
readme.txt 8230ad6793d5b1dcf9e52544b976ac32bce1
fluidcore 426d300a4a41741ff476abe1b2154f0bf8
compile.cmd 155216957842802517d68ac1a3632163b676
compile.sh 12848a7f7c1724329122b7d2d7e0cda0ec17
interactive-compile.cmd 7534154bdf4f1e03dd3262cdf176d4fc11d
interactive-compile.sh 77371202120db3a6d8437f96fd0dc64d2c6
main-autodetect.asm 2814145b7e249f536b90143ca596ea2b18ce9
main.asm 2473778df7d91f713d3f50686141bc381b18b
music.xm 3123638e34c0ad0e7e2a119b31383bef89884d3
readme.txt 66632dbbb0fa10d6cdad31638dfb80014987
samplelist.txt 4848a813ac0cee8fb3b12bbe121c2619fe8
samples 40cd6847174a1e1b4bef2825e2b4f4303c
ice-v4.asm 646b9bb2b5d63e7a408e003fbf14ebdf29
ice2-v4.asm 64bc06239ccab4c220afa98a31e5fe226b
kick-v1.asm 5828988ff9f7d8239594f621ef0102776b5
kick-v2.asm 5823a535a73b3dbc7d55b2a7bbed8f3f06e
kick-v3.asm 5829a38096b0bdc050e4a2c8b34466a8ff0
kick-v4.asm 582cdbf748faaff5aac60abba8f281c6a0c
kick-v5.asm 582a1323d3fb9cbf4e692ac04f5623ff3dd
kick-v6.asm 58234515251ff4b24e606a60439bea8ae43
phat-v2.asm 1096214580a07171a9429f7fa2c53722d705
phat-v4.asm 10961aa2e93d7068e69c47b74fcee922f0ae
phat2-v4.asm 1094ea360568441c71f76e302707071e2c65
phat3-v3.asm 1096445554163a2f3999361659f4fb807704
saw-v3.asm 109549adbc8ea10d58fa7384f8bef031a89f
saw-v4.asm 44c342e9e7eefc8725c6e4a22485701e9a
saw-v5.asm 5314eb0ede4da08e001df3978acb59c566
sine-v5.asm 822af09bf9e3fe72c5e470ef6124abe4be8
sine-v8.asm 822ad6fa769b15a16dfc08e6060f9b09b09
sq25-v1.asm 174f2657236374774957b5bdfbde5f9d8d
sq25-v2.asm 17e42535432261c6abe71be8b39dee5d17
sq25-v3.asm 17ff3fd211328f78d70ae8aed2d38383cb
sq25-v4.asm 177b88ab97f7fe8cbe36acfe6a300fcc5e
sq25-v5.asm 174703e2d10c33bf1f6589f4d3889509d4
sq50-v1.asm 5821e4126b1bbb927ee7a2cf4b845730ae2
sq50-v2.asm 58239659a40f8902a420c448158445f67db
sq50-v3.asm 5827a459f040c10516b8a4d1b06f224f981
sq50-v4.asm 582550df30582318c40a5160d9daa70586d
sq50-v5.asm 58247a5a1930eaa6889777548679cac9b34
tri-v2.asm 64677112063de4339892b54409d32f43201
tri-v4.asm 6571f3712e94a4b4093db2cf5309849a6d1
tri-v5.asm 904a54b2e797434bffa751794a8d46e97b
tri-v6.asm 1088a9df3a793a2bafb228590c39c31fa29
tri-v8.asm 1449e5e948530ecaf22d97a541aee7d63a5
whitenoise-v1.asm 5766e3a605c367dfc66e5eb9176eb303320
whitenoise-v2.asm 576414b91cffee12495128218f7754c621f
whitenoise-v3.asm 576768e90b86eac99bc9495a32ed5390502
whitenoise-v4.asm 576d6929c774e0d6eb5932b59215e99262d
whitenoise-v5.asm 5785f7add1bb3243666c702422be6201ff9
whitenoise-v6.asm 5761c547216fa18915e0e15c576de26c0a1
xm2fluid.cpp 132779b5da4b44715aac438ee7f76c8bf43f8
zmakebas.c 431993cb884a3500596b79f94594937e25917
demo-nmos.tap 22953b0d83a4623c29099d99ffa3d6fc43336
.B 31120f42f981bb073c16c3a9370765e443d
main.tap.C 225927f80cfa2d244a5e042d6971079dbc7e3
xm2fluid 20232f5375498a87abb66a9139f1d55c1c2f4
xm2fluid.exe 79974441232f5a1c0a4d83ab3c26f24186fa2c
demo-cmos.tap 229535d32ae59326ac270cd406b43c3b632e8
.B 31120f42f981bb073c16c3a9370765e443d
main.tap.C 22592b646c8f98ec9d0e7eb1a6ffcd9fa926c
nanobeep 4145fe429ef19c638a692d31fcac55f0f8
compile-light.bat 124114e01c4146cc8abfc1e3f80274af70f
compile-light.sh 211e3338a52401c47babe6eb13031967692
compile-ultra.bat 1275b9c81f9089236848f4cf16f12a9a380
compile-ultra.sh 214ac36762492314b75d3640f44f53ed96a
compile.bat 118f96156898a3c3516373729d107b96bab
compile.sh 205355fa7e70385c91c236d54fb89d25161
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main-light.asm 1581e4ae4241e4b7491342bd70c29a2dde1d
main-ultra.asm 14216e8e040a6da6c00d41c47e293bb66507
main.asm 160265382af9e2afe5a96d34896986220789
music.asm 1657c9b9317d4ee556c7faf84cffb7075409
music.xm 275805fe4920d656178a358fa19c1bbb6dd5f
readme.txt 4077441105b0b1114ba6207955fcae2a6abe
xm2nanobeep.pl 1068561d082cda2bc6ea54483b91c194d1bde
test.tap 4153c06d72bce49fe8d5360a69f40424354
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 3278a2f7c04f38949185d9b379316134345
nanobeep2 420d918bae864ef34cab0e6b9be1ed8dfd
compile.sh 197b73d506acac337382a40bf9fa3220f1d
demo 375c02c897f6140b6ab21b0e564e7f4e00
music.asm 1721f680a18ff7e6f6bda1cf7c394d7e273a
demo.tap 548b237a1cdf08ba132ffe9d8a21ee719ee
.B 11777933c6b225a00742961f6e8ec3c1ba1
main.tap.C 381bf18a89621176d180fb62d2775f3a226
equates.h 685a5d3f43f311ea8b0107a786fce5523fc
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 22045a31d40170d53a72ac6aa53e3bba158d
music.asm 1721f680a18ff7e6f6bda1cf7c394d7e273a
readme.txt 32852bb9d6b4f5f5837b3a533618499046f5
ntropic 40701da1855fb36ef5b2a1a1a02555cbcd
compile.bat 1239b8c85198e4073f07b4f67a97ac453dd
compile.sh 1225b2b10276bbc2157e46789e22fb988e6
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
music.asm 2375b0aa8e8e5cd6423ea03c6647745815be
music.xm 137671ff484fb15473b3f40bff2cc80192385
ntropic.asm 366930b2f352066a7305875ded66f0e52ab2
ntropic.tap 806ca48d827ee00f491a37a9fbab46cc9d6
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 718ca5f3cb429d30fe46e2af93c8b20b941
readme.txt 2053f72d0c1df63773a2ade810ede9753896
xm2ntropic.pl 11003bcfdccade8d73962a80eb772f111166f
octode2k15 43259b83a5b5a1db4c76e4fe6c9c7ad2fe
compile.bat 1209fffdbc88eb52e8253cdb2d962a9f302
compile.sh 2522552f90d092712e4af7e5394adc53698
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 5228a123270c60f65e53afb39ff7c163126d
music.asm 12174dc3e293368827b0b7c115b9121c44687
music.xm 43948d7a814ad4b6d935b555bdec57246fece
readme.txt 32816a02057b642811ec674800ba41a9dcbb
test.tap 516842f49861b9625428cd0c2ad1b889eaaa
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 508027aefcac711c4457cad4f97f9cd06cb0
xm2octode2k15.pl 14147bb0024f992dad205d07dd38fcb60beed
octode2k16 4343377845106edb3d96ed404da8929e6e
compile.cmd 15573f00ebcd6afddd1ea9617b1bac358462
compile.sh 12891d00c301bda6712f27e36a6a6bb6e183
interactive-compile.cmd 75866b638cb020a05ea8ecb619aaed00a2e
interactive-compile.sh 778e0038bc46bc9cd394b1201060bfea135
main.asm 24406c62be5a56b63e9526ce447e5e29142ac
music.xm 58209a0b0debabe7edf2525c56efcdce1f91b
readme.txt 504308a5ece4f1b52c2850174bcc0494992a
xm2octode2k16.cpp 12558870bc1ae1becb0148486254e910d6ea4
zmakebas.c 431993cb884a3500596b79f94594937e25917
octode2k15-test-nmos.tap 8650b1a3e76de5fc7265a972a2db0c31a15f
.B 103561d4e8612be39226b640696715251fd
main.tap.C 849767bddf5645406b85a30be2bffe0f73be
xm2octode2k16.exe 799744dd1b4c6b2766bbb5492c009b82a60e8b
octode2k15-test-cmos.tap 865088fa35ca9734d0b16c3a3e431bed0630
.B 103561d4e8612be39226b640696715251fd
main.tap.C 8497032eef238bfddc85cd30014852fc5f0e
xm2octode2k16 23260f75b17963c21182caa17267c8a8e0be1
octodepwm 42479701486086e1d268cdf31d1b9b66d9
compile.bat 119c9e9d1d214df9251ff8731322cc9b2ec
compile.sh 250500f9b2f8f2ebc9942fc20fe386a855e
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 66269814cb8cedb6fe231b7192ed391c023b
music.asm 126222eda4b16ef12e82ff554cbce67452392
music.xm 4798238ba82c10a916a123978973de2f01b3a
readme.txt 3279f23625dc9d515e5dfe7582a7f405b835
test.tap 526210a1851840c3eab193c9b5b27a6586b6
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 5174b1180b05678d5c21d1cf2b9644a3ef4b
xm2octodepwm.pl 14152ca7428395fbe7ab832cd3e3bbc049414
phaserX 405c1fcf2d61253c12caffa3bee20ba6da
compile.sh 234ca341185bbb92d1c1c0b7c3e81d87381
equates.h 1369cde86bdc7513922daaa0217a97d4fbe1
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 3711b4657ffa44a45942a6cdb37a4a142246
music.asm 482938b8ab2b4da0d494bb7a6ec5ef2d7783
phaserX-demo.tap 1660a5c15c0c104d563f4a620e3bffdd14f4
.B 992ac26272211bf9dfd3a1ec66fd5c5a4f
main.tap.C 1511b535240a467bb2ca1f6d787605363996
readme.txt 3022785c4845d557a0257dac7dbff9097dfc
phasesqueek 44fc2ce3956095cb49d2b68107c81fa0b0
compile.sh 1218017badf693cccedec67e32f100883a09
freqtab.asm 12212a7ea5c8bb3d07ebbedb8cd62a79aefb
main.asm 6004b328745cc56e4afca0690e59dd896c54
music.asm 188781ca671c03bdf75e4932258bdb226896a
readme.txt 5370ebddf487be100f64cd4230b13855c39f
demo 375c02c897f6140b6ab21b0e564e7f4e00
demo.tap 56847ea99038b3cdb2e6de2b3a1da741c192
.B 105728dd5e5e1b5553c9f35dab7f356ade2
main.tap.C 5529145ad854b1921e07ed2fa565a1d53d0d
loader.tap 931dcbd30ea6974d70e1eb17327553f007
.B 686efc7b366bd15fe9f2ff0c5bfc7d14fc
loader.bas 85d9f2d33f2d58eb7c58c8b6d8e1a1319c
povver 3942ee7743e839d70ea8cc2a84c3d99743
compile.sh 23513b30d794de53e3d48b7cbc11eb29504
equates.h 1065f91809d848a9da6ce454b2a2e60671dd
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 4616ce34e2393fc2dcd78bfd49eb3a351e51
music.asm 65488d5b1f6bd38157569dce5dcb63398271
readme.txt 2862a5322a3bf025d1834f0e6c4bdc9fbeda
demo 375c02c897f6140b6ab21b0e564e7f4e00
povver-demo.tap 2059f396429cd6c5369503dfc5c357f71ba2
.B 12050d6576fd03c8e643d925b1e52372b11
main.tap.C 1889f5b6d773c28ba900fa4026007c1495c2
music.asm 65488d5b1f6bd38157569dce5dcb63398271
poww 371f7a2104a0f72024d017ffd99f4deaa2
music.asm 1139bc5b08ce0896f4d7ceb504e918afcd40
poww.asm 36333561584a1a5a88690ef0701c9df045fd
readme.txt 182846f108d26238313ac457da48ba49588c
pytha 38df83d57ed16eab065bfe79e544d89e15
compile.sh 236a35b7dad4fde37e1b8c1f6a18c247ff5
equates.h 1530589e9fc9caa8b7107482b6318c06b521
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 43156897de724b16957123b6658a988f77f9
music.asm 3823a14678b39be7b557d09e702e9ce832b4
pytha-demo.tap 15359e1b87d04438da1cf49fe9fe96c54c03
.B 113944f9b829952da3b0a4d551b38abc85a
main.tap.C 1372e8a5df907e4ce60f7af02becffc71a3e
readme.txt 3747562b10d57d6d429f22dbe1272a18357f
qaop 3786b8ffda0d50539c2aff57723c879fa9
compile.bat 11481e914f7ae72ca102298501d967fcfe4
compile.sh 2495d9b56732df4288da981447d1ab1be0e
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 35043a6e02a686af4e3f4e0b23fb340890d2
music.asm 49775f098c434a84d2647504f4b2a65d725c
music.xm 3097233ae2d8a9477c759374473a9a10eacb99
readme.txt 387963c6101119e288a2254c6b030a6b30b3
samples.asm 43003fba0e96fe6b8c05972cfeb027ec31d
samples 40cd6847174a1e1b4bef2825e2b4f4303c
01-kick1_v4.smp 582cdbf748faaff5aac60abba8f281c6a0c
02-kick1_v5.smp 582a1323d3fb9cbf4e692ac04f5623ff3dd
03-kick-short_v4.smp 58507f5d72ffb7676a279aceb9bb48db78b
04-noise-periodic_v3.smp 592bb99bf6931503d9e67286ef7ca7a31d2
05-noise-oneshot_v4.smp 576480855bc6f90b2e6d30f37ea24c9514d
06-noise-short_v3.smp 588441d919e3db4f722b47a8b8b9895b921
07-cowbell3.smp 576f895b207f1cf5e32f53778fc6df2b0a6
08-square_d50_v4.smp 238989ba3f905d18aa4662b61fd970d925
09-square_d50_v3.smp 2309d4c64336d4c971ca1283029ad7beb6
0a-square_d50_v2.smp 23526f50bb47199a48e7ba4157f285b1f0
0b-square_d50_v1.smp 2383ba2e87eb64aa206299f1d0b90c6cd8
0c-triangle-v4.smp 32720221e950cac5d68f4b487faff3bdf3
0d-triangle-oneshot-v4.smp 128650a9a501957c4acc243d62ff0c5628d
0e-bellcurve-v4.smp 32eaac8b50a568b0f4dc3a73611acb24a1
0f-phat4x_v4.smp 32086454b2244d9f9998aac465c29ad5fd
10-square25-v3.smp 25578b962972b8071c33b20d5c00c4f383
11-square25-v2.smp 252b91a32ef43a700a54938c8f98028d9b
12-square25-v1.smp 2507e45c95fc11d3af403bf703fda077bf
13-pin-v3.smp 8376ff06e65d4442dd6f5d28cf54e99f63
14-pin_v2.smp 840bbebbd79576bbe14199c15a07b09a74
15-saw-v3.smp 2475f4ecc80e41ac153765f35d4487bfb9
16-fast-triangle-v3.smp 251f267951aed85b3da9fb55857b7a69ba
17-pin-chord037.smp 5822111b31b6baa0ec16bbbd77c2b98e9a8
18-full-chord037.smp 582ac15dfb8f982f66f78117f61080bb556
wav2smp.pl 1294cf5c7c212e8dce24a38319fa69174f1f
test.tap 29123c4f574257e477803a70f005422aaa09
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 28246eda7d4ebd37da792844f479fd3ebd12
xm2qaop.pl 12717e31b3c6487df4a0efe68398470d73c9f
quattropic 43d521a3d0378ec3b08acdfb1656a6f809
compile.cmd 14182cffe353c616c4eaf577496fc58bc075
compile.sh 115812407ce8e20cc13dca9dbdc5e20ba1c9
interactive-compile.cmd 6044f3c1e0ff6b7392cb6f97a3fbe738cbf
interactive-compile.sh 63941aa22237568bdf368037d84f7f9d23f
main.asm 6164a65af9be896b54b4e339e3a836955d94
music.asm 16136acd647fb629b4f401ae52d724eee6fcb
music.xm 6257245b11497b037f022307d4674bc83c1bec
readme.txt 4308c9f1b89bc9862c6e0fb843452c5ba023
xm2quattropic.cpp 137061bc739b962a0a6ab18137bd1ccd4fef0
zmakebas.c 431993cb884a3500596b79f94594937e25917
test.tap 60735034897c47782cbb674706e3551879e5
.B 686efc7b366bd15fe9f2ff0c5bfc7d14fc
main.tap.C 595553373f8b7e6f4694572766abbafa3e85
xm2quattropic 19364e3ab5e5f09e8ef8794561588b21ec01c
xm2quattropic.exe 79974418c9cb7458ae2afb41f812db8d44c83b
rawp 375b5ea560ca7d3ecc12ae334bb8c61734
compile.bat 1149571b23e445d80ef704618c4da36f5d8
compile.sh 19917d86abe78646f8230c81d61a63e40c7
loader.tap 632e18534e62b00ffb43dab582816de988
.B 38a4d3a21a99a1ca153acb0121d3289922
music.asm 334983ecdc412c68ccd731ac5815991329f1
music.xm 56213597b9ebce65e1f3273890292e0ad145b
rawp.asm 5103097b5f999b21c150df9e262803e6ecad
rawp.tap 5998495c512265d0b10b8e3400ccefa7748b
.B 38a4d3a21a99a1ca153acb0121d3289922
main.tap.C 5910fd584b49e5ce148891e616cb877819f0
readme.txt 3666a4ac0617d98895f780b7b9e838474e5f
sampledata.asm 3957e5414a899d6a3f1143618709e5fd634e
xm2rawp.pl 13048c88735ed9ee350dad68905ee22f761f8
squeekerplus 453ee662d1106c0008f0de3cdd919c5865
compile.cmd 14743f82ccedcd10a0b99c2dbe34e4b33019
compile.sh 1209620f0246d6a87a1c3fdd7428b7d4114c
interactive-compile.cmd 675aaec87b3762726dc0a39bc78f6fffadc
interactive-compile.sh 707b5e1343c8f78541dae28d56d09876b61
main.asm 48104eb766d00f8068a1440fd2c162476b33
makefile 292a76643b0d8ba61c42d593445f82ea79d
makefile.mingw 345bc28a4efcd2bed78798424ca7e13c489
music.xm 69560be42bee7fd434e3bb7790f1c930336bf
noise.xi 38482a2bdc036fb727b8bfbbc8e60eaff245e
readme.txt 57583ad93d7dccacf247fdca54dddf72e0a5
slidekick.xi 2898e70988292ec9c51d27728557293e4e21
tone.xi 24646abb2ec99ecd30822b5bf9c021c2cfd14
xm2squeekerplus.cpp 1046075ccbd7053ab370126009b653e81c032
xmkit.cpp 19915e2b72862fb7e33f8ad9fd9ee464919f5
xmkit.h 184558331079b654b0cfc8c895e269388c23
zmakebas.c 431993cb884a3500596b79f94594937e25917
demo 375c02c897f6140b6ab21b0e564e7f4e00
demo.tap 7465f50bd12c4b2b396a9904ff6148b6d808
.B 686efc7b366bd15fe9f2ff0c5bfc7d14fc
main.tap.C 7347171703289a368730c9b4680e22ec20ee
demo.xm 21118799cc03d9f31690cc5941eb006dfca7e0
xm2squeekerplus 22912630c92ba944ffbc4e1db5eb2bffb0516
xm2squeekerplus.exe 80025692b38cf5e914cd09f1780b6de7d6ae0d
tritonefx 4285f1001b004a3b83496b6d582b8a3af5
compile.sh 249b8accc2474381068d1022829277154be
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 51575c9db734b0a777bf8ce5652e5eb91126
main.lst 1584139f57f1867ffe54609f425cbde0016d
music.asm 9916b673fdf7d6788fab2b197d587d965dca
readme.txt 569015fc44c49692e3f83d513ef8958a29b1
test.tap 289242585ea937c68e83f593f1f35ff48357
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 280496ac39bf516301e9fb51c9537c74688e
vibra 386efd973f45cc5fda0fe706fbbb1c6d2e
compile.sh 2547b4cc72536f680ecfe8f120ba8cbb112
demo 375c02c897f6140b6ab21b0e564e7f4e00
music.asm 2247a0da05f5aa27c010c9e17f9cd8a2acfb
demo.tap 1768f970cb96a2978f67dd56c3d938e1bc4b
.B 1131f96dba0f2887aee646f721cbf0b31a6
main.tap.C 160509a1f354e0467382b4c578e5803de6a0
equates.h 1127e458edb44cc4b1bee299ccbb82c14bc9
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 22852f8506c6eca26980c859fd7dc9012e8a
music.asm 2247a0da05f5aa27c010c9e17f9cd8a2acfb
readme.txt 3749be256f56d084ba23fbd2621247e5dcea
tasks_data.asm 855826653daea3f2ed3f17fa5741d79871d6
tasks_soundgen.asm 420416034c44e4945a940682301d0d2517d6
wtbeep 39b253c58275d497484abecc952d602e71
compile.sh 2547b4cc72536f680ecfe8f120ba8cbb112
equates.h 161909c9b1a9e139548611ceac350c42d16d
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
main.asm 56241415b8214061fc1850f9e5cfad23df8f
music.asm 9535bc60cff15b39c3ab0b7f1a48895c271f
readme.txt 3343a619753a3f70478e0fda8f60cb2ab93c
demo 375c02c897f6140b6ab21b0e564e7f4e00
wtbeep-demo.tap 2681a29bad57e79e653ad946497506a80432
.B 1166231e0b71184872eb1a809c420c80226
main.tap.C 25155c706439a7c91b447d8b75444c855ac3
music.asm 9535bc60cff15b39c3ab0b7f1a48895c271f
wtfx 37c76725f67c876d4e33e998e81f3830e0
compile.sh 236a88ba4590c47e9a9873cf7ed2896564b
example-notetable.txt 648643896160ba85c064263576ef960748b
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 7191f79f8b3eb390e8363cd17ba5d5709e79
music.asm 407237ae3e2f3e29a2fc6a867c50efb21c01
readme.txt 57434758423a5de9a11e73005e93aff3642d
samples.asm 1307ce36e34a0369c579f3f16f011d26aa37
samples 40cd6847174a1e1b4bef2825e2b4f4303c
kick-v1.asm 1094902bcd28a704a652cd58cfff6ed36175
kick-v2.asm 109464a1a53d95cf864de6b32315c51f3b1d
kick-v3.asm 109444e692b04487503612f06661739c8554
kick-v4.asm 109485ad09d96c7b8b8faf9379999573679c
phat1-v2.asm 950091814ee6121477ca59bcb71705e7465
phat1-v3.asm 99059a558483fd5ecffe60b70b0632806a6
phat1-v4.asm 1028411f1f3bb14233c245b49ab36cfe0b3b
phat2-v4.asm 1094b99b8bdfac363e6b1eafacced9539236
phat3-v3.asm 109655a5d65267f5bfa18b1daa01054a467d
phat4-v2.asm 10968a9df72dd70dd483e80a028daeeaa1a1
phat4-v4.asm 10965db1760dc3307888dbcb3cecda5860b6
saw-v4.asm 10951d9d537441ac1b2aec808d3f33a01de2
softkick-v1.asm 592e66338367ae6800e23f00376a858dfbd
softkick-v2.asm 954f18aa09c95cdf34245128c6e5a22ed48
softkick-v3.asm 9943811757eeb0d36db0389638ce4a00f46
softkick-v4.asm 101434032f21242926b1172b747f805607b9
sq25-v1.asm 1159051764185583ee6ee1d1b3dc76fc3b18
sq25-v2.asm 115968af8b9855eddf39fe87eab8afc3b477
sq25-v3.asm 1159710b5a0973face4382ef95e4af9e7e61
sq25-v4.asm 1159be9d735cb65dbba7c58e768a0887b78a
sq50-v1.asm 11556e7f4e43f315a5f7b15bff7ae2394853
sq50-v2.asm 1155505f8474aaa5f88c5dbcb3b583545e33
sq50-v3.asm 1155f6d06cb227508b5e6d0ae20708976841
sq50-v4.asm 115568cb9ad098e20bb53c69d0802913959d
tri-v2.asm 11588ed4d8fe55a166922ddb937e20d3f9c3
tri-v4.asm 1169e83cf93aa73d537c4c7ec11a6ede5300
wav2smp.pl 1439190898d25bdf7da80490389e7bb49d71
whitenoise-v1.asm 848347a0f825b8d2c155516a529446ed7ff
whitenoise-v2.asm 922367a6d3c70e5fa662a55d5c7e3b413c9
whitenoise-v3.asm 958fd592ab9d0e21b1cd6aaed10a5ca1068
whitenoise-v4.asm 9167673a655d15327403309128df0c1540d
test.tap 98746ad6f11b0a8208ad0064aef2fe132ab2
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 9786d3497379d69f6a519c17c405a0675f1e
xtone 38892d258dca235419f42575d911daf2ea
compile.bat 115026942de18581ca7f6d13347502a1050
compile.sh 211d28d864df93a507321c3d15367de9ba0
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 6024150817bc97106b4b889e688a2cf8a5e7
music.asm 13152105ccd8fd409515a5b02cea3fed3a3e4
music.xm 260299b99350cc0a3fbfabdefb877554449ee
readme.txt 273058a2c3f115198abe27d0d44642b9cf41
test.tap 521251d129d198fe0b3560e115fa8f7f3df8
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 51248b00fcbf9033c219b37f6978223d18a2
xm2xtone.pl 14660e9a3bf66aba06f59e9f590a64de2ab11
yawp 3781ab03300afad5516cc46f0149a86197
compile.bat 114cc48f7437c7a5791ac90a1ec7f578cdc
compile.sh 249dfcad250b38b2a918fad711cc5a2e796
loader.bas 65e73df605389921e07d467c0db9cf5556
loader.tap 632ffce08439ec7f22a152e23fa930a190
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.asm 37545d90abc822d185e231c808c25cbe27c8
music.asm 16991ff1bbb2414f6b653835f582bdec3e82b
music.xm 222469478e104bb4a2b9e2b1084e41f3dd42b7
readme.txt 36187177c05bd0dcaa6f1cc5d11453612501
samples.asm 410c9ab3e9ff54ec6a1ca7fcb4f1c214b38
samples 40cd6847174a1e1b4bef2825e2b4f4303c
01-kick.smp 1092a50642e459385351ba34670021724d99
02-noise.smp 81883158f575a86292af0910d3d327845d6
03-sine.smp 4908257d4fa391b182b5f514105967b5be
04-tri.smp 1099d0c8f0785d495ee537e6a3a59dc7bfc3
05-saw.smp 1095ac7285eb90f88baf5dc55c0cd38b17f1
06-sq50.smp 1094e14ca2d196f173a28f45bcc19cad3153
07-sq50-vol66.smp 10941db0f0a448d4d02bcb99b35cabb8f490
08-sq50-vol33.smp 1094acdb624ba7c9796d18c273768ed3e1df
09-sq25.smp 327d065b1f5eeda2940b692b804eefadc6
0a-sq25-v66.smp 3235df62c36a6ce7f718bbd0ab877e10e2
0b-sq25-v33.smp 32cd7b58f37809fa1310d3d9dfa12a1f7e
0c-phat.smp 4970d83d58bf0c0e212a0c123a5a012807
0d-kick-v66.smp 109260cdae008598ac074315846a4b6b48fd
wav2smp.pl 14025b2c8ae660c55678be31e0ed8b0727b5
test.tap 546436014a6246b7cd7050697d5daa275bf4
.B 3841ba1236f84fe049db0cdfb1b6e3f3ee
main.tap.C 5376bd9c7e0a7aed195f3a5815c4503c9b0d
xm2yawp.pl 1240165e208ed2cd7550a7a4fac645827020b
zbmod 38d879926310f26ce842816a04c68368c8
compile.cmd 176620d9e819387b3a985ab32b107ec6e52d
compile.sh 1480ee5376ec07497c27c99bc4fc297eb69d
interactive-compile.cmd 969afe7d69750b0ab3aebb75a1f01a9feb6
interactive-compile.sh 9718971b35da591324d2580728e54918313
main.asm 809125cf376e74b44e2d846ff28263fd93d45
makefile 284b2a21aee19660e887d8790999ba4c6b7
makefile.mingw 322080ab3e7a7c953dba1e0b39b0ea365a5
readme.txt 7047eb58eb0421200361ee06f31390aa8db4
reloadrs.asm 8066ab3e2f6ae8d7925b8ffdfd26f7407c61
xm2zbmod.cpp 94716710e23f48c6c75dcc87e20b6d3921ba
xmkit.cpp 18820be2d3fbfaa32a49072349e93cb98032e
xmkit.h 1821e001f0f7ed48dc8c28f505aba6e8ac96
zmakebas.c 431993cb884a3500596b79f94594937e25917
xm2zbmod.exe 823808c7e54bd414c1f87017173217ad485284
zbmod-test-emul.tap 153817575d8a1478e728ed4feddd68f880613
.B 983f4b17f61a9bae7dd317110e2a37b013
main.tap.C 15233a8068edafd1852a4cf9c9ab4aabea1d7
xm2zbmod 34480a44d2d7297f32edf31b835ab5e88ca66
zbmod-test-nmos.tap 15381d9db04098d5e2776850d7502e5af0fa5
.B 983f4b17f61a9bae7dd317110e2a37b013
main.tap.C 15233fd8895bd493ad63108c1a4ffa15f1afd
zbmod-test-cmos.tap 1538142637983c556c460338b2d61f102962d
.B 983f4b17f61a9bae7dd317110e2a37b013
main.tap.C 152330970daeaeddce5bc685b4877954cd20b
music.xm 428161b8fab2e05583eab2b036947c2896e86
squeekAY 4165b728e4e168b4b5b21aa268aed1546a
test.tap 816823d52341861210fdfe49242bf02d06b4
.B 686efc7b366bd15fe9f2ff0c5bfc7d14fc
main.tap.C 8050d75429bcd74ca3e6496e7c03ccaffa48
music.asm 2449656daeaf133707f301bc9d743e2c9ce45
main.asm 48802d869828957fe849bb823d9b83a8b93c
freqtab.asm 41518cd9b2c596fc54c8f826b1357d7fa12f
IG12rus.TRD 655360a32a5fdce1308fc4c3ac22eed65f90cf
ig#12.r 652802ca127778cee95daed5b7a5600444b6d
ig#12.0 6528046ce4f98df39b8821213e16bf9ee0058
ig#12.1 652800cebc003afbd572ab7dfed734262daa8
ig#12.2 65280050e07e093e36e1385da3ceecedcfe2a
ig#12.3 65280999abad21bae07fc9987ee0bb55456c4
ig#12.4 4081078242cf73da82a0723f3061e867bf70c
boot.B 256a30e3255ea8dbab121f40aaf20a584eb
untro.C 78582a35765a528bbd4375a526373a1bacea
GUI.C 15853f655470a4529f405e3fb424b87584c9f
icons.C 160148482254c9533e3070b36a41e5fb87018
P.BRUSH.B 2569c2603532a5c036db2700e7e7df321c7
P.BRUSH.C 12821a0f34ae79c369315d5a7469794bf361
ac.C 6144048049648bfd7fc7e0413b02caabeb29
bs.C 61446a898ec3d18d1c2556ce5b8140c4fea5
robo.C 614437543b8007e11d4646ac879f0bbaa010
ball.C 3072830a9c3594b081912251f79a029aefba
tedit6.H 4744a8cf5684523cb2a42367ba7d6f689bc6
MC2.B 256e848abbcfdcf9d4ae8ab41be53a930ea
MC2.C 13661e4ec09fdc74a716e84623e451376849
MC2.H 501747fa98a2aba8db7a69cdb50932895cbb
Sector3D.B 1152097889d7ccef4089cb59350e3f6c7c61c
Engine3D.B 256a0f5f7a26e9cf3fe14991441a0e849d3
code.C 54270bbf202e4689e90323e547b9d599ba56
PR4x2.H 53966c123385e50acf5d92176053640853b
4x2.C 69124ed38343caf8b40d8d45f994547dc16d
reader.c 1332790eb7c81953d71a5fb799bed78af7d4f
atm3 ¿ atm2.jpg 1164743c719949cdcb913629ddb305166e2afb6

Добавить комментарий

Пожалуйста, пройдите быструю регистрацию перед оставлением комментариев