Nizhnevartovsk

Authors

Nickname Group(s) Real name Country City Music Rating Graphics rating
1 AlexsoftTeam VRussiaNizhnevartovsk
2 Demchenko A.NTeam V Aleksandr Demchenko RussiaNizhnevartovsk
3 DexusTeam V Denis Dratov RussiaNizhnevartovsk 31.59 2.71
4 Sidnin MishaTeam V Mikhail Sidnin RussiaNizhnevartovsk
5 Smithcoder Pavel Kovalevskiy RussiaNizhnevartovsk 5.88
6 Игорь ТищенкоTeam V Igor Tischenko RussiaNizhnevartovsk