Mantrik Anglicky: Mantrik.B

Is a part of release: Mantrik Anglicky
File size: 3996
md5: 0977f38218d161eb5edb2ff2a92756c8
 0 REM CRACKED BY PAVERO
 10 BORDER NOT PI: PAPER NOT PI: INK NOT PI: CLS : LOAD "navo1"CODE 
 15 INK VAL "7": CLS 
 20 PRINT AT 1,3; INVERSE 1;" VYBERTE SI Z TOHOTO MENU ";AT 9,5;"1 - MANTRIK ANGLICKY 1";AT 11,5;"2 - MANTRIK ANGLICKY 2";AT 13,5;"3 - NAVOD": PAUSE 0: IF INKEY$<>"1" AND INKEY$<>"2" AND INKEY$<>"3" THEN BEEP .1 STEP ,10: PRINT AT 1,3; FLASH 1;" VYBERTE SI Z TOHOTO MENU ": PAUSE 90: GO TO 20
 25 IF INKEY$="1" THEN POKE VAL "23739",CODE "o": LOAD "m1" 
 30 IF INKEY$="2" THEN POKE VAL "23739",CODE "o": LOAD "m2" 
 40 POKE 23693,7: CLS : RESTORE 100
 45 FOR i=SGN PI TO 7
 50 FOR j=SGN PI TO 20
 60 READ a$: PRINT a$
 65 POKE 23692,NOT PI
 70 NEXT j
 75 PRINT 
 80 PRINT "stla[C] ENTER"
 85 PAUSE NOT PI
 90 NEXT i
 100 DATA "",""
 110 DATA "Program MANTRIK umo[M]nuje nau[C]i[T]","sa z[A]bavnou formou r[K]chlo a","efekt[I]vne z[A]kladn[E] v[K]razy cudz.","jazykov."
 120 DATA "Vytvoren[K] bol pod[L]a t[K]chto t[E]z :","","",""," 1/ [L]ah[S]ie je u[C]i[T] sa cel[E] vety,","  (tak ako sa u[C]ia mal[E] deti),","  ako slov[I][C]ka + gramatiku"
 130 DATA " 2/ aby sa nau[C]en[A] veta uchovala","  v pam[R]ti, treba ju nejako","  pou[M]i[T]"
 140 DATA " 3/ na akt[I]vnu pr[A]cu s v[K]razmi","  bola zvolen[A] joginsk[A] met[O]da","  MANTRY - rozklad v[K]razov na","  p[I]smen[A] a slov[A]."
 150 DATA "Pou[M]it[E] u[C]ivo je rozdelen[E]","na t[E]my (Po[S]ta,Banka at[D].),","s mo[M]nos[T]ou v[K]beru."
 160 DATA "","T[E]ma s ozna[C]en[I]m 0 sl[U][M]i iba","k presk[U][S]aniu v[S]etk[K]ch t[E]m.","(nevyu[C]uje)"
 170 DATA "","Priebeh programu :","","Po vo[L]be t[E]my bude program","vypisova[T] v[K]razy a ich preklad","od za[C]iatku zvolenej t[E]my."
 180 DATA "","Po vlo[M]en[I] bodky (.) sa zah[A]ji","v[K]uka na vete,ktor[A] bola pr[A]ve","vyp[I]san[A]."
 190 DATA "","T[K]m sp[F]sobom je mo[M]n[E] presko[C]i[T]","vety,ktor[E] u[M] [M]iak pozn[A].","",""
 195 DATA "Po dosiahnut[I] konca t[E]my","pokra[C]uje program na za[C]iatku","zvolenej t[E]my."
 200 DATA "","Cie[L]om sna[M]enia je z[I]ska[T] 30","bodov (=[Q] m[A] chmatn[U][T] ($))","za spr[A]vne doplnen[E] ch[K]baj[U]ce","p[I]smen[A] a slov[A] v ka[M]dej t[E]me."
 210 DATA "","Nie je to v[S]ak jednoduch[E],","preto[M]e program sleduje [U]rove[N]","[M]iaka a s prib[U]daj[U]cimi bodmi","zvy[S]uje n[A]ro[C]nos[T]."
 220 DATA "","","Je teda aj pre [U]plnych za[C]iato[C]-","n[I]kov aj pre pokro[C]il[K]ch.",""
 230 DATA "","Op[R]tovn[K]m vlo[M]en[I]m bodky (.)","sa v[K]uka t[E]my ukon[C][I]","a vyp[I][S]e sa stru[C]n[E] hodnotenie,","ktor[E] sa d[A] pou[M]i[T] pri s[U][T]a[M]i."
 240 DATA "","metodika v[K]uky :","","Do 15 bodov je pred sk[U][S].ot[A]zkou","v[K]raz a preklad vyp[I]san[K] tak,","ako m[A] vyzera[T].","Po[C]et vopred vyp[I]san[K]ch viet po","spr[A]vnych odpovediach narast[A],","[C][I]m sa [U]merne [M]iakov[K]m","schopnostiam za[T]a[M]uje pam[R][T].","Od 15 bodov sa vopred vety","nevypisuj[U],ale pri chyb[A]ch","s[U] vyp[I]san[E] prv[E] a [D]al[S]ie","p[I]smen[A] ka[M]d[E]ho slova v sk[U][S]ob.","texte.(a od[C][I]tan[E] body).","Pokia[L] nie je niektor[A] ot[A]zka","spr[A]vne zodpovedan[A],program sa","k nej bude vraca[T] so zni[M]uj[U]cou","n[A]ro[C]nos[T]ou."
 250 DATA "","vkladanie odpovede :","","Do 15 bodov vy[M]aduje program","dop[J][N]anie ch[K]baj[U]cich p[I]smen,","ktor[E] s[U] v odpovedi vkladan[E]","priamo do sk[U][S]obn[E]ho textu.","","Od 15 bodov sa vkladaj[U] cel[E]","slov[A],pri[C]om nez[A]le[M][I] na ich","porad[I],program zist[I] kam do vety","patria.(ak s[U] v spr[A]vnom tvare).","Vkladan[E] slov[A] s[U] pred vlo[M]en[I]m","do sk[U][S]ob.textu zobrazen[E]","v spodnom riadku.","","Pri vkladan[I] bez d[F]razu na slo-","vosled m[A] [M]iak mo[M]nos[T] pozorova[T]","stavbu vety programom,[C]o je","d[F]le[M]it[K] pedagogick[K] aspekt.","","Od 25 bodov vy[S][S]ie je po[M]adovan[E]","vkladanie slov v spr[A]vnom slovo-","slede.Ak nie je dodr[M]an[K],program","vyhodnot[I] odpove[D] ako zl[U].",""
 260 DATA "","Popri snahe z[I]ska[T] 30 bodov,","vznik[A] u[M]ito[C]n[K] ved[L]aj[S][I] efekt :","fixovanie cudzojazy[C]n[K]ch viet","v pam[R]ti,a to prekvapivo r[K]chlo."
 270 DATA "","","V[K]slovnos[T] viet sa v[S]ak treba","u[C]i[T] klasicky."
 280 DATA "","","Najlep[S]ie v[K]sledky sa s touto","met[O]dou dosiahnu, ak si [M]iak","k programu sadne v k[L]ude","bez stresu,preto[M]e vy[M]aduje","s[U]stredenie a dobr[E] ovl[A]danie","kl[A]vesnice po[C][I]ta[C]a."
 290 DATA "","Vety pou[M]it[E] v programe nie s[U]","v[M]dy doslovn[K]m prekladom,ale ako","sa be[M]ne pou[M][I]vaj[U]."
 295 DATA "","N[A]vod na ovl[A]danie kl[A]vesnice","je v hlavnom programe."
 310 DATA "","Program m[A] teraz 3 modifik[A]cie:","na v[K]uku angli[C]tiny, nem[C]iny","(ka[M]d[A] m[A] 2 [C]asti) a univerz[A]lnyEditor-Profesor"
 350 DATA "","Ve[L]a [U]spechov pri u[C]en[I]! autor."
 400 GO TO 15