Papa Dance: pd.B

Is a part of release: Papa Dance
File size: 16285
md5: 747d433b746e9aaf730186e6836f8fdd
 0 PRINT USR 0
 1 BORDER 2: PAPER 2: BRIGHT 0: CLS : PRINT INK 7; BRIGHT 1;AT 10,5;"JESZCZE PAR[B] SEKUND!": RANDOMIZE USR 65128: RANDOMIZE USR 65200: RANDOMIZE USR 64854: GO SUB 822
 5 POKE 23609,30: BORDER 5: PAPER 6: INK 0: CLS : GO SUB 650: PRINT BRIGHT 1;AT 1,6;" P A P A  D A N C E "; BRIGHT 0;AT 4,0;"Wita Wszystkich szcz[F][T]liwych";AT 5,0;"posiadaczy niniejszego programu";AT 6,0;"i zaprasza do pierwszej cz[F][T]ci";AT 7,0;"wsp[P]lnej zabawy z komputerem."; BRIGHT 1;AT 10,10;"      ";AT 11,10;" U W A G A ";AT 12,10;"      "; BRIGHT 0;AT 15,0;"Prosimy "; BRIGHT 1;" uwa[H]nie "; BRIGHT 0;" przeczyta[D]";AT 16,0;"instrukcj[F] do[M][B]czon[B] do p[M]yty";AT 17,0;"a nast[F]pnie "; BRIGHT 1;" nacisn[B][D] ENTER ";AT 20,5;" P O W O D Z E N I A !": GO SUB 655: GO SUB 640: LET d$="PAPA DANCE": LET e$=" teledysku": LET f$="W 40 DNI DOOKO[L]A [S]WIATA": LET g$="Kiedy odby[M]a si[F]": LET h$="Kt[P]re miejsce w": LET i$="KAMIKADZE,WR[O][C]": LET j$="i jak[B] [T]piewa[M] piosenk[F]?": LET k$="zaj[B][M] zesp[P][M] ": LET nr=0: LET p=0: LET q=0: LET r=0: LET z=1: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"Jaka by[M]a pierwsza";AT 17,0;"nazwa zespo[M]u "; BRIGHT 1;d$;"?"
 10 INPUT "NAZWA = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 10
 15 LET x$="PAPA DOCK": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"Z jakim pasmem g[P]r";AT 17,0;"kojarzy Ci si[F] zesp[P][M] "; BRIGHT 1;d$
 20 INPUT "G[O]RY = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 20
 25 LET x$="TATRY": IF c$=x$ THEN GO SUB 565
 30 GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;g$;AT 17,12;"premiera";e$;AT 18,7;f$
 35 INPUT "MIESI[A]C = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 35
 40 INPUT "ROK = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 40
 45 LET x$="101984": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;h$;AT 17,0;"plebiscycie publiczno[T][D]i OPOLE85";AT 18,0;"zaj[B][M] zesp[P][M] "; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;AT 19,0;j$
 50 INPUT "MIEJSCE = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 50
 55 INPUT "TYTU[L] = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 55
 60 LET x$="2KAMIKADZE WR[O][C]": IF c$=x$ THEN GO SUB 575
 65 GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"Kto nagra[M] z";AT 17,0;"zespo[M]em "; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;" sw[P]j przeb[P]j";AT 18,0;"sprzed 20 lat?"
 70 INPUT "IMI[E] = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 70
 75 INPUT "NAZWISKO = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 75
 80 LET x$="KATARZYNASOBCZYK": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"Co jest ci[F][H]sze?!";AT 17,10;"A - pe[M]na lod[P]wka";AT 18,10;"B - PAWE[L] po obiedzie"
 85 INPUT "WYBIERZ A lub B ";o$
 90 IF o$<>"A" AND o$<>"B" THEN GO TO 85
 92 GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 85
 95 GO SUB 535: GO SUB 540: GO SUB 666: PRINT BRIGHT 1;AT 20,0;"Masz racj[F]": IF o$="A" THEN PRINT AT 20,10;" - ale tylko wtedy,gdy";AT 21,0;"niema u PAW[L]A reszty zespo[M]u!": GO TO 105
 100 PRINT AT 20,10;" - ale nie my[T]l,";AT 21,0;"[H]e PAWE[L] jest [H]ar[M]okiem!"
 105 PAUSE 10: GO SUB 635: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"Gdzie i kiedy";AT 17,0;"odby[M] si[F] ostatni wyst[F]p zespo[M]u";AT 18,0; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;" w starym sk[M]adzie?"
 110 INPUT "MIESI[A]C = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 110
 115 INPUT "ROK = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 115
 120 INPUT "MIEJSCOWO[S][C] = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 120
 125 LET x$="121985KATOWICE": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"Kiedy zawi[B]za[M] si[F]";AT 17,0;"nowy sk[M]ad zespo[M]u "; BRIGHT 1;d$;"?"
 130 INPUT "DZIE[N] = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 130
 135 INPUT "MIESI[A]C = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 135
 140 INPUT "ROK = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 140
 145 LET x$="111986": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,12;"W ilu teledyskach";AT 17,0;"wyst[B]pi[M] na ekranie TVP zesp[P][M]";AT 18,0; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;" do dnia 1986.08.31?"
 150 INPUT "LICZBA = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 150
 155 LET x$="5": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,13;"W jakim mie[T][D]ie RFN";AT 17,0; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;" nagra[M] obcoj[F]zyczn[B]";AT 18,0;"wersj[F] piosenki ";i$
 160 INPUT "MIASTO = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 160
 165 LET x$="HAMBURG": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,13;"Kt[P]r[B] najwy[H]sz[B]";AT 17,0;"pozycj[F] na li[T]cie przeboj[P]w";AT 18,0;"progr. 3-go PR zaj[F][M]a piosenka";AT 19,12;"POCZT[O]WKA Z WAKACJI"
 170 INPUT "LICZBA = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 170
 175 LET x$="6": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,13;h$;AT 17,0;"konkursie Z[L]OTA 10-tka OPOLE 86";AT 18,0;"zaj[B][M] zesp[P][M] "; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;AT 19,0;j$
 180 INPUT "MIEJSCE =";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 180
 185 INPUT "TYTU[L] = ";o$
 190 GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 185
 195 LET x$="3NAJ STORY": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,13;"Ilu muzyk[P]w zespo[M]u";AT 17,0; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;" wyst[F]puje w teledysku";AT 18,9;f$
 200 INPUT "LICZBA = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 200
 205 LET x$="3": GO SUB 620: LET u$="kakao": LET n$="czekolada": LET t$="ros[P][M]": LET r$="bita [T]mietana z truskawkami": GO SUB 430: PRINT AT 16,13;"Przysmaki PAW[L]A to:";AT 17,0;"1-";u$;" 2-";t$;" 3-";n$;AT 18,0;"4-";r$;AT 19,16;"(wybierz dwa)"
 210 INPUT "PIERWSZY (cyfra) = ";o$: LET o=0: GO SUB 485: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 210
 215 INPUT "DRUGI (cyfra) = ";o$: IF o$<>"1" AND o$<>"2" AND o$<>"3" AND o$<>"4" THEN GO TO 215
 220 GO SUB 485: GO SUB 435: IF L=84 THEN LET o=o-CODE o$: GO TO 215
 225 IF o=102 THEN GO SUB 666: GO SUB 635: GO TO 235
 230 GO SUB 625
 235 GO SUB 430: PRINT AT 16,13;"Jak ma na imi[F]";AT 17,0;"brzydka kr[P]lewna z";e$;AT 18,14;i$
 240 INPUT "IMI[E] = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 240
 245 LET x$="MARRY": GO SUB 620: GO SUB 430: PRINT AT 16,13;"Przez ile tygodni";AT 17,13;"piosenka NAJ STORY";AT 18,0;"znajdowa[M]a si[F] na 1-szym miejscu";AT 19,0;"listy przeboj[P]w progr.3-go PR?"
 250 INPUT "LICZBA = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 250
 255 LET x$="2": GO SUB 620: RANDOMIZE USR 64800: IF p=16 THEN LET v=260: GO TO 455
 260 GO SUB 434: PRINT AT 16,12;"Z jakim zagranicznym";AT 17,0;"wokalist[B] wsp[P][M]pracuje i nagrywa";AT 18,15;"zesp[P][M] "; BRIGHT 1;d$
 265 INPUT "IMI[E] = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 265
 270 INPUT "NAZWISKO = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 270
 275 LET x$="JESSYCOOLE": GO SUB 615: RANDOMIZE USR 64800: IF p+q=16 AND r=0 THEN LET v=280: GO TO 455
 280 GO SUB 434: PRINT AT 16,13;"Jak si[F] nazywa";AT 17,0;"jedyny instrumentalny utw[P]r";AT 18,0; BRIGHT 1;d$; BRIGHT 0;" wydany przez firm[F]";AT 19,22;"Polmark"
 285 INPUT "NAZWA = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 285
 290 LET x$=d$: GO SUB 615: RANDOMIZE USR 64800: IF p+q=16 AND r=0 THEN LET v=295: GO TO 455
 295 GO SUB 434: PRINT AT 16,13;"""Drogie MYSZY""";AT 17,13;"""Gdzie jest OLA""";AT 18,13;"""Kasa .... .....""";AT 19,13;"""Ma[M]a ...."""
 300 INPUT "WPISZ .... .....?";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 300
 305 INPUT "WPISZ .... ? ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 305
 310 LET x$="JEST CHUDAKAWA": GO SUB 615: RANDOMIZE USR 64800: IF p+q=16 AND r=0 THEN LET v=315: GO TO 455
 315 GO SUB 434: PRINT AT 16,13;"Kiedy odby[M]a si[F]";AT 17,0;"premiera ";e$;" NAJ STORY"
 320 INPUT "MIESI[A]C = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 320
 325 INPUT "ROK = ";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 325
 330 LET x$="31986": GO SUB 615: RANDOMIZE USR 64800: IF p+q=16 AND r=0 THEN LET v=335: GO TO 455
 335 BORDER 5: GO SUB 434: PRINT AT 16,13;"Z jakiej piosenki";AT 17,0;d$; BRIGHT 0;" pochodzi ten fragment": PRINT AT 20,8;"Przyci[T]nij ENTER": GO SUB 655: LET j=5
 340 FOR i=0 TO 31: PRINT AT 20,i;" ": NEXT i: GO SUB 585: IF j=0 THEN GO TO 360
 345 PRINT AT 21,0;"Zagra[D] jeszcze raz? T=tak,N=nie": LET L=USR 64830: IF L<>84 AND L<>78 THEN GO TO 345
 350 IF L=78 THEN GO TO 360
 355 GO TO 340
 360 INPUT "TYTU[L]=";o$: GO SUB 435: IF L=84 THEN GO TO 360
 365 LET x$="HISTORYJKA Z TALII KART": GO SUB 615: RANDOMIZE USR 64800: IF p+q=21 THEN GO TO 480
 370 IF p+q=16 AND r=0 THEN GO TO 455
 375 CLS : GO SUB 505: LET v$="dalej": IF nr=16 THEN PRINT BRIGHT 1;AT 11,1;"MASZ SZANS[E] ZOSTA[C] "; FLASH 1;"SUPERFANEM!"; FLASH 0: GO TO 405
 380 IF nr=21 THEN LET v=5: LET v$="jeszcze raz": PRINT BRIGHT 1; FLASH 1;AT 6,10;"KONIEC PYTA[N]"
 385 IF p+q=1 THEN LET p$="PUNKT": GO TO 400
 390 IF p+q=2 OR p+q=3 OR p+q=4 THEN LET p$="PUNKTY": GO TO 400
 395 LET p$="PUNKT[O]W"
 400 PRINT BRIGHT 1;AT 8,7;"ZDOBY[L]E[S] "; FLASH 1;p+q; FLASH 0;" ";p$: PRINT BRIGHT 1;AT 10,0;"TO ZA MA[L]O,ABY POZNA[C] HAS[L]O NR ";z
 405 PRINT AT 13,3;"Naci[T]nij :";AT 15,5;"a - aby gra[D] ";v$;AT 16,5;"b - koniec zabawy": IF p+q>15 THEN PRINT AT 17,5;"c - druga cz[F][T][D] programu"
 410 LET L=USR 64830: IF L=66 THEN CLS : BORDER 2: PAPER 4: PRINT BRIGHT 1; PAPER 7;AT 10,4;"D O  W I D Z E N I A !": PAUSE 150: GO TO 0
 415 IF L=65 THEN GO SUB 640: GO TO v
 420 IF L=67 THEN RUN 722
 425 GO TO 405
 430 IF nr=0 THEN POKE 64001,229: POKE 64006,4: POKE 64024,250: POKE 64032,26: POKE 64043,4: POKE 64100,108: POKE 64101,250: POKE 64102,108: POKE 64103,250: RANDOMIZE USR 64990: FOR i=1 TO 16: RANDOMIZE USR 64000: NEXT i: RANDOMIZE USR 64800
 431 RANDOMIZE USR 64800
 434 BORDER 5: PAPER 6: CLS : RANDOMIZE USR 64990: FOR i=12 TO 14: PRINT AT i,4;"    ": NEXT i: FOR i=16 TO 21: PRINT AT i,0;"                ": NEXT i: LET u=0: LET o$="": LET c$="": LET nr=nr+1: PRINT BRIGHT 1;AT 16,0;"PYTANIE ";nr; BRIGHT 0;" - ": RETURN 
 435 PRINT BRIGHT 1;AT 20,u;" ";o$;" "; BRIGHT 0;AT 21,0;"Zmieniasz odpowied[H]? T=tak,N=nie": LET u=u+LEN o$+2
 440 LET L=USR 64830: IF L<>84 AND L<>78 THEN GO TO 440
 445 FOR i=0 TO 31: PRINT AT 21,i;" ": NEXT i: IF L=84 THEN LET u=u-LEN o$-2: FOR i=u TO u+LEN o$+2: PRINT AT 20,i;" ": NEXT i: RETURN 
 450 LET c$=c$+o$: RETURN 
 455 LET r=1: LET y=1: LET z=2: FOR m=1 TO 2: FOR n=1 TO 5: POKE 65051,5*n: POKE 65060,120+30*m: RANDOMIZE USR 65033: NEXT n: NEXT m: CLS : PRINT BRIGHT 1;AT 10,6;"ZDOBY[L]E[S] "; FLASH 1;p+q; FLASH 0;" PUNKT[O]W": BEEP 2/8,-5: BEEP 5/8,2: BEEP 1/8,0: BEEP 2/8,-1: BEEP 4/8,-5: BEEP 1/8,-5: BEEP 1/8,-5: BEEP 3/8,2: BEEP 3/8,4: BEEP 9/8,2: BEEP 1/8,2: BEEP 2/8,-5: BEEP 2/8,-3: BEEP 4/8,-1: BEEP 3/8,-5: BEEP 5/8,-3: BEEP 4/8,7: BEEP 2/8,4: BEEP 1/8,4: BEEP 4/8,2: BEEP 3/8,4: BEEP 4/8,-20
 460 GO SUB 610: GO SUB 655: GO SUB 640: PRINT BRIGHT 1;AT 0,10;"HAS[L]O NR "; FLASH 1;y: FOR j=0 TO 14: RESTORE 475: FOR i=0 TO 7: LET a=INT (8*RND): READ x: POKE USR "[K]"+a,x: NEXT i: IF y=2 THEN GO TO 470
 465 PRINT INK a; BRIGHT 1;AT 3,4;"            ";AT 4,4;" [K]   [K]  [K]  [K]   [K] ";AT 5,4;" [K][K]  [K][K]  [K]  [K]  [K] ";AT 6,4;" [K] [K] [K] [K]  [K]   [K] [K]  ";AT 7,4;" [K] [K] [K]  [K]   [K]  ";AT 8,4;" [K]   [K]  [K]   [K] [K]  ";AT 9,4;" [K]   [K]  [K]  [K]  [K] ";AT 10,4;" [K]   [K]  [K]  [K]   [K] ";AT 11,4;"            ": NEXT j: INK 0: GO SUB 610: GO SUB 655: GO TO 375
 470 PRINT INK a; BRIGHT 1;AT 3,3;"             ";AT 4,3;" [K][K][K][K][K]  [K][K][K][K][K] [K]   [K] ";AT 5,3;" [K]   [K] [K]   [K] [K]  [K] ";AT 6,3;" [K]    [K]   [K]  [K] [K]  ";AT 7,3;" [K][K][K][K][K] [K]   [K]  [K]  ";AT 8,3;"    [K] [K][K][K][K][K][K][K]  [K] [K]  ";AT 9,3;" [K]   [K] [K]   [K] [K]  [K] ";AT 10,3;" [K][K][K][K][K] [K]   [K] [K]   [K] ";AT 11,3;"             ": NEXT j: INK 0: RETURN 
 475 DATA 240,15,204,51,170,85,195,60
 480 CLS : PRINT BRIGHT 1; FLASH 1;AT 6,9;"* WSPANIALE *"; FLASH 0;AT 8,6;"ZDOBY[L]E[S] 21 PUNKT[O]W";AT 10,2;"Jeste[T] "; FLASH 1;"SUPERFANEM"; FLASH 0;" PAPA DANCE": POKE 65040,100: FOR i=10 TO 50 STEP 10: POKE 65051,50+i: POKE 65060,49+i: RANDOMIZE USR 65033: NEXT i: FOR i=10 TO 50: POKE 65051,100-i: POKE 65060,99-i: RANDOMIZE USR 65033: FOR i=10 TO 110 STEP 20: POKE 65051,30+i: POKE 65060,29+i: RANDOMIZE USR 65033: NEXT i: GO SUB 600: GO SUB 605: GO SUB 595: LET y=2: GO SUB 460: LET v$="jeszcze raz": LET v=5: GO TO 405
 485 IF CODE o$=49 THEN LET o$=u$: LET o=o+49: RETURN 
 490 IF CODE o$=50 THEN LET o$=t$: LET o=o+50: RETURN 
 495 IF CODE o$=51 THEN LET o$=n$: LET o=o+51: RETURN 
 500 LET o$="bita [T]mietana": LET o=o+52: RETURN 
 505 IF p+q<15 THEN GO SUB 530: GO SUB 555: GO SUB 560: GO SUB 540: RETURN 
 510 IF p+q=16 AND nr=16 THEN GO SUB 525: GO SUB 535: GO SUB 545: GO SUB 550: RETURN 
 515 GO SUB 525: GO SUB 545: GO SUB 645: RETURN 
 520 PRINT PAPER 2; INK 7; BRIGHT 1;AT 12,5;"   ";AT 13,5;" [G]LE! ";AT 14,5;"   ": FOR i=1 TO 17 STEP 2: BEEP i/250,11-i: BEEP i/250,11-i: NEXT i: BEEP .1 TO ,-18: BEEP .1 TO ,-6: BEEP .1 TO ,-18: RETURN 
 525 FOR i=1 TO 4: BEEP .01=,1: BEEP .01=,3: BEEP .01=,8: BEEP .01=,3: NEXT i: RETURN 
 530 FOR i=1 TO 9: BEEP i/200,i-1: NEXT i: RETURN 
 535 FOR i=1 TO 17: BEEP i/250,i-1: NEXT i: RETURN 
 540 FOR i=1 TO 5: BEEP 2*i/250,-8: NEXT i: RETURN 
 545 FOR i=1 TO 8: BEEP i/60,20-i: NEXT i: RETURN 
 550 POKE 65040,20: FOR i=1 TO 6: RANDOMIZE USR 65033: NEXT i: RETURN 
 555 FOR i=1 TO 10: BEEP .01=,-15: BEEP .01=,-3: BEEP .01=,9: NEXT i: RETURN 
 560 FOR i=1 TO 30: BEEP .001[H],30-i: BEEP .001[H],30+i: NEXT i: RETURN 
 565 FOR i=1 TO 2: RESTORE 570: FOR j=1 TO 32: READ h: BEEP .1 TO ,h: PAUSE 1: NEXT j: NEXT i: RETURN 
 570 DATA 5,9,2,5,10,2,5,10,12,4,7,12,5,9,0,5,7,2,9,2,10,2,5,10,12,4,7,12,4,0,5,7
 575 RESTORE 580: FOR i=1 TO 18: READ h: BEEP .15[J],h: NEXT i: RETURN 
 580 DATA -6,-18,-18,-8,-3,-3,-4,-8,-6,-22,-22,9,14,13,11,9,11,13
 585 RESTORE 590: FOR i=1 TO 16: READ h: BEEP .3[J],h: NEXT i: LET j=j-1: RETURN 
 590 DATA 4,-8,-1,4,4,-8,2,4,0,-3,4,7,6,2,9,2
 595 LET h=2/10: BEEP h,6: BEEP h,11: BEEP h,-25: BEEP h,6: BEEP h,11: BEEP h,-13: BEEP h,-25: BEEP h,2: BEEP h,4: BEEP h,-29: BEEP h,6: BEEP h,2: BEEP h,-29: RETURN 
 600 LET h=.2 TO : BEEP h,2: BEEP h,-22: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,2: BEEP h,-22: BEEP h,1: BEEP h,-13: BEEP h,-1: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,-27: BEEP h,-15: BEEP h,-27: BEEP h,-27: BEEP h,-26: BEEP h,2: BEEP h,-25: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,2: BEEP h,-25: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,-1: BEEP h,-3: BEEP h,-3: BEEP h,-29: BEEP h,-17: BEEP h,-29: BEEP h,-27: BEEP h,-15: RETURN 
 605 BEEP h,2: BEEP h,-22: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,2: BEEP h,-22: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,-1: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,-27: BEEP h,-15: BEEP h,-27: BEEP h,-27: BEEP h,-26: BEEP h,2: BEEP h,-25: BEEP h,1: BEEP h,-3: BEEP h,4: BEEP h,-25: BEEP h,2: BEEP h,1: BEEP h,2: BEEP h,4: BEEP h,1: BEEP h,2: BEEP h,-1: BEEP h,-29: BEEP 2*h,-27: RETURN 
 610 PRINT AT 13,9;"Naci[T]nij ENTER": RETURN 
 615 IF c$=x$ THEN GO SUB 665: GO TO 635
 620 IF c$=x$ THEN GO SUB 666: GO TO 635
 625 GO SUB 520
 630 FOR i=1 TO 32: RANDOMIZE USR 65103: BEEP .001[H],20: BEEP .001[H],32: BEEP .001[H],32-i: NEXT i: GO TO 645
 635 FOR j=1 TO 3: POKE 65070,6: POKE 65040,5: FOR i=1 TO 6: POKE 65084,7-i: POKE 65093,2*i: BORDER i: RANDOMIZE USR 65033: RANDOMIZE USR 65064: NEXT i: NEXT j: GO SUB 525: GO SUB 530: GO SUB 595: GO TO 630
 640 FOR i=0 TO 21: RANDOMIZE USR 3190: BEEP .001[H],i+15: BEEP .001[H],i+19: BEEP .001[H],i+22: NEXT i
 645 POKE 65040,40: POKE 65051,255: POKE 65060,238: FOR i=1 TO 4: RANDOMIZE USR 65033: NEXT i: RETURN 
 650 FOR i=1 TO 20: BEEP 0.01=,-15+i: BEEP 0.01=,-3+i: BEEP 0.01=,9-i: NEXT i: RETURN 
 655 LET L=USR 64830: IF L<>13 THEN GO TO 655
 660 RETURN 
 665 LET q=q+1: GO TO 667
 666 LET p=p+1
 667 PRINT PAPER 1; INK 7; BRIGHT 1;AT 12,4;"    ";AT 13,4;" DOBRZE ";AT 14,4;"    ": POKE 64001,233: POKE 64006,2: POKE 64024,254: POKE 64032,30: POKE 64043,2
 668 IF p+q=10 OR p+q=20 THEN POKE 64001,229: POKE 64006,4: POKE 64024,250: POKE 64032,26: POKE 64043,4: POKE 64102,108: POKE 64103,250
 669 FOR i=1 TO 16: RANDOMIZE USR 64000: BEEP .01=,20: PAUSE 2: NEXT i: RETURN 
 59648l DRAW CLEAR