Agenda Electronica: Agenda.B

Is a part of release: Agenda Electronica
File size: 19339
md5: ff121c78114cdb941f304db97fc91d74
 10 REM AGENDA ELECTRONICA     © ROBERTO QUIROS G. 1987
 11 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CLS : CLEAR 59999: LET S=0: LET M=0
 12 POKE 23609,1: POKE 23658,8: POKE 23606,78: POKE 23607,234: LET C=61384: POKE 23302,1: GO SUB 9990
 20 FOR N=2 TO 14: PRINT AT N,22; INK 1; PAPER 5;"";AT N,31;"": RANDOMIZE USR 61440: NEXT N
 30 PRINT AT 1,22; PAPER 1; INK 5;"uv";AT 15,22;"wx"
 40 PRINT AT 17,0; INK 7; PAPER 4;"uv";AT 21,0;"wx"
 50 POKE 61468,3: FOR n=18 TO 20: PRINT AT n,0; INK 4; PAPER 7;"";AT n,31;"";AT n,1; PAPER 2;"               ": RANDOMIZE USR 61440: NEXT n
 55 PRINT INK 4;AT 12,2;"PROGRAMACION";AT 13,4; INK 6;"ROBERTO QUIROS G": GO TO 9000
 1000 POKE 61459,255: POKE 61468,255: RANDOMIZE USR 61440: RETURN 
 1100 POKE 61459,100: POKE 61468,100: RANDOMIZE USR 61440: RETURN 
 2000 GO SUB 1000: GO SUB 9700: PRINT PAPER 7; INK 1; FLASH 1; BRIGHT 1;AT 18,5;"[U][U] UTILIZACION [U][U]"; FLASH 0;AT 3,23;"CAPSE"
 2001 GO SUB 9500: GO SUB 1100: POKE 23300,192: POKE 23301,127: POKE 23302,1: POKE 23303,24: POKE 23304,24: POKE 23305,56: POKE 23306,OB: POKE 23307,OA: RANDOMIZE USR 60000
 2010 PRINT PAPER 7; INK 5;AT 10,23;C$: PRINT PAPER 1; INK 6;AT 3,8;A$( TO 6); INK 5;AT 6,1;"VCE MAXf ";A$(7 TO 11);AT 7,1;"IC MAXf ";A$(12 TO 16); INK 7;AT 8,1;"HFEf ";A$(17 TO 21);AT 9,1;"POT MAXf ";A$(22 TO 26);AT 10,1;"TYPEf ";A$(27 TO 31);AT 11,1; INK 4;"CAPSEf ";A$(32 TO 36);AT 12,1;"IB MAXf ";A$(37 TO 41)
 2020 GO SUB 1100: PRINT AT 19,1; PAPER 2; INK 5;B$( TO 30);AT 20,1;B$(31 TO 60): GO SUB 1100: GO SUB 9350: INPUT "": PRINT PAPER 0;#0;" PRESS A KEY TO CONTINUE": PAUSE 0: INPUT "": RETURN 
 4800 GO SUB 9500: GO SUB 9900: GO TO 9100
 4910 LET C$=" TEMPORIZADOR   ": GO SUB 9380: GO SUB 9500: PRINT PAPER 1; INK 5;AT 6,1;"[E];;$%;;;;;:;;;g 12V";AT 7,1;"+  |   f";AT 8,1;"+     g";AT 9,1;"+jjjl  CARGA";AT 10,1;"+  f [E];;g";AT 11,1;"[/, ( [A]no/f";AT 12,1;"+  <;;[D] [U] PULSADOR";AT 13,1;"+   + f REARME";AT 14,1;"[H][L]   [H][L] e"; PAPER 2; INK 7;AT 19,2;"TIEMPO [U]SEG[U]"
 4915 GO SUB 1000: INPUT "": LET X=15: LET Y1=19: GO SUB 9400: IF A<>INT A OR A>100 THEN PRINT AT 19,15; PAPER 2;"        ": GO TO 4915
 4920 GO SUB 1000: LET R=INT (A/.1 TO ): PRINT PAPER 7; INK 3;;AT 13,24;";;;;;";AT 3,24;";;;;;";AT 5,23;"| ";R;"Kr";AT 6,23;", 100sF";AT 7,23;"[A] BZX6V8";AT 8,23;"/ BT106": GO SUB 9350: INPUT "": PRINT #0; INK 4;" PRESS A KEY": GO SUB 1000: PAUSE 0: GO SUB 9995: GO TO 9100
 5000 LET C$=" VUMETRO     ": GO SUB 9380: GO SUB 9500: GO SUB 1100: PRINT INK 5; PAPER 1;AT 3,12;"D }";AT 4,2;"g@P | [E];'$%;;;;@";;AT 5,3;")[M];:$%;!  D } f";AT 6,1;"IN* [A][R] | [H][L][E];'$%;;?";AT 7,3;"e [Q]$%;;;!  D }f";AT 8,2;"g [A][R] |  [H][L][E];'$%?";AT 9,2;"f  [Q]$%;;;;;!  f";AT 10,2;"e [A][R] |[E];'@ [H][L]  f";AT 11,6;"[Q]$%! <$%;;;;?";AT 12,5;"[A][R] [H][L]D }  f";AT 13,6;"f     12Vg";AT 14,6;"e"
 5005 GO SUB 1100: PRINT AT 3,23; PAPER 7; INK 3;"P 100 Kr";AT 4,23;"[A] 1N4007";AT 5,23;"| 10 Kr";AT 6,23;"D LEDS";AT 7,23;"} 470 r";AT 9,23;"TRTS";AT 10,24;"SC 107";AT 13,24;";;;;;;"
 5010 GO SUB 1000: PRINT PAPER 2; INK 7;AT 18,1;"FUNCIONAMIENTOf HAZ DE LUZ";AT 19,2;"AJUSTE DE SENSIBILIDADf R10K";AT 20,3;"ENTRADA MAXIMAf 12V";#0;" PRESS ENTER TO CONTINUE": PAUSE 0: PAUSE 0: GO SUB 1100: GO SUB 9700: PRINT PAPER 2;AT 19,1; INK 7;" RESPUESTA f HASTA 3 DB";AT 20,1; INK 6;"IMPEDANCIA ENT f CUALQUIERA": GO SUB 9350: INPUT "": PRINT #0; INK 3;" PRESS A KEY": PAUSE 0: GO SUB 1000: GO SUB 9995: GO TO 9100
 5100 LET C$=" METRONOMO    ": GO SUB 9380: GO SUB 9500: GO SUB 9700: GO SUB 1000: PRINT INK 4; PAPER 1;AT 3,7;"|";AT 4,4;">;;$%:;;;:;;;g9V";AT 5,4;"[N]  )  )h";AT 6,4;"[O]©  *} *i 8r";AT 7,4;"f Uj[G]  [G]";AT 8,4;"<[B];[F]jjj +";AT 9,5;"+  f [C]! /";AT 10,4;",[/ ) +";AT 11,5;"+  *[P] +";AT 12,5;"+  f +";AT 13,5;"[H][L] e [H][L]"
 5105 PRINT PAPER 2;AT 18,1;"fALIMENTACIONf PILA 9V";AT 19,2;"fALTAVOZf 0.25 W 8r";AT 20,1;"fR3f AJUSTA LA VELOCIDAD": INPUT "": PRINT #0; INK 4;" PRESS A KEY TO CONTINUE": PAUSE 0: INPUT "": GO SUB 1100: GO SUB 9700: PRINT PAPER 2;AT 18,3;" UTILIZACION [U][U]";AT 19,2;"COMPOSICION DE MUSICA";AT 20,2;"SISTEMAS DE ALARMA": GO SUB 1000
 5110 PRINT PAPER 7; INK 3;AT 2,23;";;;;;;";AT 4,23;"| 47Kr";AT 5,23;"} 470 r";AT 6,23;"© 500 Kr";AT 7,23;"[P] 100r";AT 8,23;", 2.5tF";AT 9,23;"/ MC140";AT 12,24;"Uf UJT";AT 13,24;"2N2646": GO SUB 1100
 5120 GO SUB 9350: INPUT "": PRINT #0; INK 4; PAPER 0;" PRESS ENTER TO RETURN MENU": PAUSE 0: GO SUB 1100: GO SUB 9995: GO TO 9100
 5200 LET C$=" AMPLF. SPECTRUM ": GO SUB 9380: GO SUB 9500: GO SUB 1000: PRINT INK 4; PAPER 1;AT 5,6;"/";AT 6,3;"|  jl";AT 7,1;"g;$%;! f";AT 8,6;"+ )h 8r";AT 9,1;"IN  + *i";AT 10,6;"+ )";AT 11,1;"g  + *}";AT 12,1;"f  + f";AT 13,1;"e  [H][L]g5 VOLTS"
 5205 PRINT PAPER 2; INK 7;AT 19,2;"POTENCIA DESEADAf": LET x=20: LET y1=19: GO SUB 9400
 5210 IF A<1 OR A>10 OR INT A<>A THEN PRINT PAPER 2;AT 19,20;"      ": GO TO 5205
 5215 GO SUB 1100: PRINT INK 5; PAPER 1;AT 3,4;"POTENCIA [U]";A;" WATS": LET I=A/5: LET R2=INT (5/I): PRINT AT 19,1; PAPER 2; INK 7;"CORRIENTE DE CONSUMOf ";I;" AMP ";AT 6,23; PAPER 7; INK 3;"/";AT 13,24;";;;;;";AT 3,24;";;;;;";AT 7,23;"| 470 r";AT 8,23;"} ";R2;" r";AT 9,24;A;" WATS": GO SUB 1100
 5220 IF A<3 THEN PRINT AT 6,25; PAPER 7; INK 3;"MC140"
 5225 IF A>=3 THEN PRINT AT 6,25; PAPER 7; INK 3;"BD239"
 5230 GO SUB 9350: INPUT "": PRINT INK 3;#0;" PRESS A KEY": PAUSE 0: GO SUB 1100: GO SUB 9995: GO TO 9100
 5300 LET C$=" FA DEFINIBLE ": GO SUB 9380: GO SUB 1100: GO SUB 9700: GO SUB 1100: GO SUB 9500: GO SUB 1100: PRINT INK 4; PAPER 1;AT 3,4;"VOLTS. ";AT 4,4;"INTSD. "; INK 7;AT 6,9;">;[B]jjjjj [J]g";AT 7,4;"TR >&-'@+ +|)#";AT 8,1;"g;;b_;?  f[/]^*f/";AT 9,4;"c` <':&?+,+[S]<?OUT";AT 10,0;"220Vc`  e f+ + f";AT 11,1;"g;;da;;;;;=[H][L][H][L][A]( g";AT 12,1;"RED       e e"
 5305 GO SUB 1000: PRINT INK 6; PAPER 2;AT 18,1;"VOLTAJEf";AT 19,1;"CORRIENTEfAMPf": LET X=9: LET Y1=18: GO SUB 9400: LET V=A: IF A>50 OR INT A<>A THEN PRINT AT 18,9; PAPER 2;"        ": GO TO 5305
 5310 GO SUB 1000: LET X=15: LET Y1=19: GO SUB 9400: IF A>5 OR A<=0 THEN PRINT AT 19,15; PAPER 2;"        ": GO TO 5310
 5315 GO SUB 1000: GO SUB 9700: PRINT PAPER 2; INK 0;AT 19,1;"TRANSFORMADORf";V+5;" VOLTS ";A;" AMPS"
 5320 IF a<=2 THEN LET c=100: LET T$="BD139": LET B=50
 5321 IF A>2 THEN LET C=1000: LET T$="2N3055": LET B=15
 5322 LET R=INT (((V+5*SQR 2)-V)/(A/B))
 5330 GO SUB 1100: PRINT PAPER 7; INK 2;AT 4,23;"D BY127";AT 5,23;", ";C;"tF";AT 6,23;"[S] 100sF";AT 7,23;"| ";R;"r";AT 8,23;"/ ";T$;AT 9,23;"[A] BZX";V+1;"V";AT 12,24;";;;;;";AT 2,24;";;;;;"; INK 5; PAPER 1;AT 3,10;V;AT 4,11;A
 5335 GO SUB 1100: INPUT "": GO SUB 9350: INPUT "": PRINT INK 3;#0;"PRESS A KEY TO RETURN MENU": PAUSE 0: GO SUB 1000: GO SUB 9995: GO TO 9100
 5400 LET C$=" FA LABORATORIO  ": GO SUB 9380: GO SUB 9700: GO SUB 9500: GO SUB 1000: PRINT INK 3; PAPER 1;AT 6,0;"LA FUENTE DE ALIMENT.";AT 7,0;"AQUI PRESENTADA DA";AT 8,0;"UNA SALIDA CON 2 AMPS";AT 9,0;"VARIABLE DE 0;50V";AT 10,0;"Y UN RIZADO DE 100tV";AT 11,1;"RED 220V";AT 13,5;";;;;;;;;;;;;;;;": INPUT "": PRINT #0;" PRESS A KEY": PAUSE 0: GO SUB 1000
 5410 PRINT INK 4; PAPER 1;AT 3,4;"[K]jjjjjjjjjj/[B];&g";AT 4,4;"f+ + f + #+";AT 5,1;">;;=[/]^ )| + [G]+";AT 6,0;" f  +,+[S] *  #T+ OUT";AT 7,0;" f  [H][L][H][L] )[M][B];= +  ";AT 8,0;" f    *}+  + g ";AT 9,0;" <;;;;;@ f [/z [/{f ";AT 10,0;"   >&-'@e +  + e ";AT 11,0;" g;b_?  f [H][L] [H][L]  ";AT 12,0;"REDc`<':&?";AT 13,3;"c` e f  ;;;;;;";AT 14,1;"g;da;;;;=": GO SUB 1100
 5420 PRINT PAPER 2; INK 7;AT 19,2;"TRANSFORMADORf 48V 2AMPS ": GO SUB 1100: PRINT PAPER 7; INK 2;AT 2,24;";;;;;;";AT 4,23;"D 1N4007";AT 5,23;"T MC140";AT 6,23;"/ 2N3055";AT 7,23;"| 390r";AT 8,23;"} 5Kr";AT 9,23;", 2200tF";AT 10,23;"[S] 100sF";AT 11,23;"z 1000tF";AT 12,23;"{ 100tF";AT 14,24;";;;;;;": GO SUB 1100
 5430 INPUT "": GO SUB 9350: GO SUB 1100: INPUT "": PRINT #0;" PRESS ENTER TO MENU": PAUSE 0: GO SUB 1100: INPUT "": GO SUB 9995: GO TO 9100
 5500 LET C$="ALARMA AUTOMOVIL ": GO SUB 9380: GO SUB 9500: GO SUB 1000: PRINT PAPER 2; INK 7;AT 19,1;"   "; PAPER 1; INK 6;AT 3,4;"EL FUNCIONAMIENTO";AT 4,3;"SE BASA EN";AT 5,3;"BLOQUEAR LA BOBINA";AT 6,1;"TRANSCURRIDOS 20 SEG";AT 7,1;"SI NO SE HA DESACTIV";AT 8,1;"DURANTE ESE TIEMPO.";AT 9,1;"LA MANERA DE ";AT 10,1;"DESACTIVARLO ES";AT 11,1;"PONIENDO UN IMAN";AT 12,0;"AL LADO DEL RELE REED";AT 13,1;"EN EL SALPICADERO"
 5510 INPUT "": PRINT INK 4;#0;" PRESS A KEY TO CONTINUE": PAUSE 0: PAUSE 0: GO SUB 9500: GO SUB 1000: PRINT PAPER 1; INK 6;AT 6,1;"SI SE ACTIVA";AT 7,1;"LA UNICA FORMA";AT 8,1;"DE VOLVERLA A";AT 9,1;"DESACTIVAR ES";AT 10,1;"CORTOCIRCUITANDO";AT 11,1;"DURANTE UN INSTANTE";AT 12,2;"LA BATERIA."
 5520 GO SUB 1000: PAUSE 0: GO SUB 9500: GO SUB 1000: INPUT "": PRINT INK 4; PAPER 1;AT 4,4;"[K]jjjjjjjjj[J];;;g";AT 5,4;"f  ) +  BAT";AT 6,4;")  *} ]^";AT 7,4;"*|  [I]jj+";AT 8,1;"[K]jjfjjl + mPLATINOS";AT 9,1;"f +m ([A] no/";AT 10,0;"R[U] [/, <;;[D]";AT 11,1;"f +   +";AT 12,1;"e [H][L]   [H][L]"
 5530 PRINT AT 19,2; PAPER 2; INK 7; FLASH 1;"R"; FLASH 0;" RELE REED";AT 20,4;"INICIALMENTE ABIERTO": GO SUB 1100
 5540 PRINT PAPER 7; INK 3;AT 3,24;";;;;;";AT 5,23;"| 470Kr";AT 6,23;", 100 tF";AT 7,23;"/ BT106";AT 8,23;"[A] BZX6V8";AT 12,24;"jjjjj": GO SUB 1100: GO SUB 9350: INPUT "": PRINT INK 5;#0;" PRESS ENTER TO RETURN MENU": PAUSE 0: GO SUB 1100: GO SUB 9995: GO TO 9100
 5600 LET C$="INT CREPUSCULAR  ": GO SUB 9380: GO SUB 1100: GO SUB 9500: PRINT AT 19,1; PAPER 2; INK 7;"    "; PAPER 1; INK 6;AT 3,4;"EL APARATO EMPLEA";AT 4,4;"UN ELEMENTO";AT 5,4;"SENSIBLE A LA LUZ";AT 6,4;"QUE GOBIERNA EL ";AT 7,0;"ENCENDIDO Y APAGADO";AT 8,0;"DE CUALQUIER SISTEMA";AT 9,0;"ELECTRICO QUE SE LE";AT 10,0;"CONECTE EN FUNCION DE";AT 11,0;"LA VARIACION DE LUZ";AT 12,0;" DIURNA O ARTIFICIAL.": INPUT "": PRINT INK 4;#0;" PRESS A KEY TO CONTINUE": PAUSE 0: GO SUB 1000
 5610 PRINT AT 3,4; PAPER 1; INK 6;"RESULTA MUY   ";AT 4,4;"INTERESANTE COMO";AT 5,4;"SISTEMA DE    ";AT 6,4;"ENCENDIDO    ";AT 7,0;"AUTOMATICO DE LA  ";AT 8,0;"ILUMINACION DE UN  ";AT 9,0;"LOCAL O VIVIENDA  ";AT 10,0;"CUANDO LA LUZ DIURNA ";AT 11,0;" DISMINUYE.     ";AT 12,1;"          "
 5620 PAUSE 0: GO SUB 1000: GO SUB 9500: INPUT "": PRINT INK 7; PAPER 1;AT 2,15;"D";AT 3,9;"jjjjj[J]'[B]jjjl";AT 4,8;"+  f + f )";AT 5,2;"jjjjjjj";AT 5,8; OVER 1;"+"; OVER 0;"  )+ f|*";AT 6,1;"+ + +  ©*+"; BRIGHT 1;"S"; BRIGHT 0;"+ f f";AT 7,1;"!j + +   [G]pq[/([A]f";AT 8,0;"FT [C]!j +  +;[D] + f f";AT 9,5;"f[C]!jj + + + f})";AT 10,3;"R5) + [N][C];! + + f *";AT 11,5;"*[S][/[O]P + + + fTg";AT 12,5;"f + )[P] + + + f";AT 13,5;"f + * + + + fRg";AT 14,5;"mmmmmmmmmmmmmmm"
 5630 GO SUB 1000: PRINT PAPER 2; INK 5;AT 18,2;"RED f220 Vf ENTRE T Y R";AT 19,2;"CARGAf ENTRE S Y T";AT 20,2;"FT FOTOTRANSISTOR TIL;78": GO SUB 1000: PRINT AT 2,23; PAPER 7; INK 3;"| 36r1W";AT 3,23;"} 150K";AT 4,23;"© 220 r";AT 5,23;"[P] 4K7";AT 6,23;"R5 1K";AT 7,23;"[S]z 16V";AT 8,23;"[S] 1000tF";AT 9,23;"z 10tF";AT 10,23;"P 500K";AT 11,23;"/ TXD10K";AT 12,23;"[A] BZX12V";AT 13,23;"TS BC548";AT 14,23;"D 1N4007": GO SUB 1000
 5640 GO SUB 9350: INPUT "": PRINT #0;" PRESS A KEY TO RETURN": PAUSE 0: GO SUB 1100: INPUT "": GO SUB 9995: GO TO 9100
 5800 GO SUB 9500: GO SUB 9800: GO TO 9100
 5900 LET c$=" CARACTERISTICAS ": GO SUB 9380
 5905 LET A$="2N3055100 V5 A 16  50 W NPN TO3 O.5 A": LET B$="  AMPLIFICACION POTENCIA    USOS GENERALES        ": LET C$="C CAPSE": LET OB=33: LET OA=240: GO SUB 2000
 5910 LET A$="MC 14045 V0.5 A40  0.25WNPN TO1260.01A": LET B$="  CONMUTACION BIESTABLES      ETAPAS DE BF      ": LET C$=" CBE ": LET OB=46: LET OA=239: GO SUB 2000
 5915 LET A$(5)="5": LET A$(27 TO 29)="PNP": GO SUB 2000
 5920 LET A$="AC 18750 V0.5 A105 0.5 WNPN TO1 0.02A": LET B$="PREAMPLIFICADOR EXCITADOR BF COMPLEMENTO DE ETAPA CON AC188": LET C$="EBC  ": LET OB=86: LET OA=238: GO SUB 2000
 5925 LET A$="SC 10730 V0.1 A300 0.1 WNPN PLAST100tA": LET B$="CONMUTACION Y USOS GENERALES  PARA BAJA POTENCIA       ": LET C$=" BCE  ": LET OB=118: LET OA=239: GO SUB 2000
 5930 LET A$="BC 20935 V0.1 A120 0.2 WNPN TO46 0.01A": LET B$="ETAPAS AUDIO PREAMPLIFICACION   USOS GENERALES      ": LET C$="CBE  ": LET OB=230: LET OA=238: GO SUB 2000
 5940 LET A$="BC 54660 V0.3 A200 0.5 WPNP TO92 0.02A": LET B$="MUY USADO EN PREAMPLIFICACION POR SU BANDA DE FRECUENCIA  ": LET C$=" EBC  ": LET OB=158: LET OA=238: GO SUB 2000
 5941 INPUT "": PRINT INK 7;#0;" PRESS ENTER TO RETURN MENU": PAUSE 0: INPUT "": GO SUB 9995: GO TO 9100
 6000 LET C$=" CODIGO COLORES  ": GO SUB 9380: GO SUB 9500: PRINT PAPER 1; INK 7;AT 2,0;"   I II III  IV";AT 3,0;"  "; INK 0;AT 4,0;" "; INK 5;" ; 0 ;";AT 5,0;" "; INK 2; PAPER 0;"kkk"; PAPER 1; INK 6;" 1 1 X1   1";AT 6,1; INK 2;""; INK 4;" 2 2 X100  2";AT 7,1; INK 6; PAPER 2;"kkk"; PAPER 1;" 3 3 X1000"
 6005 PRINT PAPER 1; INK 6;AT 8,1;""; INK 3;" 4 4 X10000";AT 9,1; INK 4;"";" 5 5 X100000";AT 10,1; INK 5;""; INK 6;" 6 6  ;;;";AT 11,1; INK 3;""; INK 5;" 7 7  ;;;";AT 12,1; PAPER 0; INK 7;;"kkk"; PAPER 1;" 8 8  "; BRIGHT 1; PAPER 0; INK 2;"kkk"; INK 7;AT 13,13;"kkk"; BRIGHT 0; PAPER 1; INK 7;AT 12,17;"5";AT 13,17;"10";AT 13,1;""; INK 4;" 9 9"
 6010 GO SUB 1000: PRINT AT 18,2; PAPER 2; INK 0;"I;II BANDAS LECTIVAS";AT 19,1;"III BANDA MULTIPLICATIVA";AT 20,2;"IV TOLERANCIA [U]PORCIENTO[U]": GO SUB 1100
 6020 GO SUB 1000: PRINT PAPER 7; INK 2;AT 3,23;"CODIGO";AT 4,23;"COLORES";AT 9,23; INK 0;";;"; PAPER 5; INK 2;"[U][U][U][U]"; PAPER 7; INK 2;";;";AT 11,24;"2200 r";AT 12,24;"2 PCT";AT 7,23; PAPER 2; INK 4; FLASH 1;"EJEMPLO": GO SUB 1000
 6050 GO SUB 9350: INPUT "": PRINT #0;" PRESS ENTER TO RETURN MENU": PAUSE 0: GO SUB 1100: GO SUB 9995: GO TO 9100
 7000 GO TO 9100
 9005 FOR N=5 TO 7
 9010 POKE 23305,8*(N-3): POKE 23300,184: POKE 23301,159: POKE 23303,64: POKE 23304,104: POKE 23307,243: RANDOMIZE USR 60000
 9015 POKE 23305,28-N: POKE 23300,26: POKE 23301,31: POKE 23303,120: POKE 23304,24: POKE 23306,177: POKE 23307,240: RANDOMIZE USR 60000
 9017 POKE 23300,50: POKE 23301,120: POKE 23303,24: POKE 23304,24: POKE 23306,105: POKE 23307,240: POKE 23305,N-4: RANDOMIZE USR 60000
 9020 IF INKEY$<>"" THEN PRINT #0; PAPER 0; INK 7;"PRESS "; PAPER 7; INK 2; BRIGHT 1;"ENTER"; BRIGHT 0; INK 3; PAPER 0;"[U][U]": GO TO 9100
 9030 NEXT N: GO TO 9005
 9100 PRINT AT 0,1; INK 2;"[U][U]"; INK 4;""; INK 7;"f"
 9101 POKE 61468,100: FOR Y=61384 TO 61398: POKE 61459,PEEK Y: RANDOMIZE USR 61440
 9102 IF CODE INKEY$=13 THEN GO SUB 9995: LET S=1
 9103 IF CODE INKEY$>=48 AND CODE INKEY$<=56 THEN IF S=1 THEN GO TO ((CODE INKEY$*100)+M)
 9104 PRINT AT 0,3; INK (Y-61384)*(Y<=61391)+(Y-61391)*(Y>61391); PAPER 4;"HOJA ELECTRONICA "
 9105 NEXT Y: GO TO 9101
 9350 INPUT "": PRINT #0;TAB 10; INK 6;"[U]"; PAPER 2; INK 5; BRIGHT 1;"COPIA IMPRESORA "; BRIGHT 0; INK 1; PAPER 0;"[U][U]"
 9360 IF INKEY$="S" THEN INPUT "": COPY : INPUT "": PRINT #0;" OTRA "
 9361 IF INKEY$="N" THEN RETURN 
 9362 GO TO 9360
 9380 PRINT AT 0,3; INK 7; PAPER 3; BRIGHT 1;C$: RETURN 
 9400 POKE 23617,158: INPUT "" AND USR 61374;AT Y1,X;A;"" AND USR 61379: RETURN 
 9500 GO SUB 9990: FOR N=2 TO 15: PRINT AT N,0; PAPER 1;"           ": RANDOMIZE USR 61440: NEXT N
 9510 PRINT AT 2,0; INK 6; PAPER 2;"y"; INK 4; PAPER 6;"y"; INK 5; PAPER 4;"y"; INK 1; PAPER 5;"y";AT 3,0; INK 4; PAPER 6;"y"; INK 5; PAPER 4;"y"; INK 1; PAPER 5;"y";AT 4,0; INK 5; PAPER 4;"y"; INK 1; PAPER 5;"y";AT 5,0; INK 1; PAPER 5;"y"
 9520 RETURN 
 9600 GO SUB 9990: FOR N=2 TO 14: PRINT PAPER 7;AT N,23;"    ": RANDOMIZE USR 61440: NEXT N: RETURN 
 9700 GO SUB 9990: FOR N=18 TO 20: PRINT PAPER 2;AT N,1;"               ": RANDOMIZE USR 61440: NEXT N: RETURN 
 9800 LET M=0: PRINT AT 3,4; INK 4; PAPER 7;" 1 "; PAPER 1;" TEMPORIZADOR"; INK 7; PAPER 3;;;AT 4,4;" 2 "; PAPER 1;" VUMETRO";AT 5,4; PAPER 7;; INK 5;" 3 ";AT 7,1; INK 2;" 4 "; INK 4;AT 8,1;" 5 "; INK 6;AT 9,1;" 6 "; INK 3;AT 10,1;" 7 ";AT 11,1; INK 4;" 8 ";AT 13,6; INK 0;" 0 "
 9810 INPUT "": PRINT PAPER 1;AT 5,8;"METRONOMO";AT 7,5; INK 5;"AMPLIF SPECTRUM";AT 8,5;"FA DEFINIBLE";AT 9,5;"FA LABORATORIO";AT 10,5;"ALARMA AUTO";AT 11,5;"INT CREPUSCULAR";AT 13,10; PAPER 7; INK 3;" SUBMENU "; PAPER 2; INK 7;AT 19,2;"MENU  ": RETURN 
 9900 LET M=1000: PRINT AT 4,5; PAPER 0; INK 7;" 0 "; PAPER 7; INK 4;AT 4,9;" MENU ";AT 8,1; PAPER 7; INK 3;" 1 "; PAPER 1;" TRANSISTORES"; PAPER 5; INK 7;AT 10,1;" 2 "; PAPER 4; INK 1;" CODIGO COLORES";AT 19,2; PAPER 2; INK 7;"SUBMENU": INPUT "": RETURN 
 9990 POKE 61459,0: POKE 61468,1: RETURN 
 9995 GO SUB 9600: GO SUB 9700: GO SUB 9500: GO SUB 9800: RETURN